Konkurs za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju otvoren do 15. oktobra

Cvet jabuke, foto: http://3.bp.blogspot.com, ilustracija
Cvet jabuke, foto: http://3.bp.blogspot.com, ilustracija

Konkurs za podsticanje programa sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2017. godinu, uređuje podršku programima koji se odnose na nabavku opreme, tehničkih sredstava, biljnog materijala, održanje kolekcija i obavljanja aktivnosti na poslovima sprovođenja tih programa, kao i na projekte sertifikacije i klonske selekcije, čuvanje, umnožavanje i testiranje sadnog materijala i drugo u cilju sertifikacije sadnog materijala i jedne ili više faza fitosanitarne i genetske klonske selekcije voćaka, vinove loze i hmelja.

Cvet jabuke, foto: http://3.bp.blogspot.com, ilustracija
Cvet jabuke, foto: http://3.bp.blogspot.com, ilustracija

Pravo na korišćenje podsticaja ima pravno lice i preduzetnik, čije je gazdinstvo registrovano i u aktivnom je statusu.

Između ostalog, korisnik sredstava mora da bude upisan u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja, i da sprovodi programe sertifikacije u skladu sa zvaničnim šemama sertifikacije Evropske i Mediteranske organizacije za zaštitu bilja i regulativom Evropske unije, a za klonsku selekciju vinove loze i u skladu sa Rezolucijom Međunarodne organizacije za vinovu lozu i vino.

Ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na podsticaje ispituje posebna Komisija, koja utvrđuje rang listu podnosilaca. Posle izvršene inspekcijske kontrole, rešenjem se utvrđuje pravo i zaključuje Ugovor o korišćenju podsticaja kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, a posebno obim aktivnosti, način njihovog izvršavanja i iznos podsticaja. Korisnik sredstava po realizaciji podsticaja, a najkasnije do 30. juna naredne godine dostavlja Ministarstvu Izveštaj o realizaciji, koji sadrži podatke kojima dokazuje da je sproveo sve planirane aktivnosti, kao i dokaze o namenskom korišćenju sredstava ostvarenih po osnovu podsticaja.

Podsticaji se isplaćuju iz dva dela i to 50% po potpisivanju Ugovora, dok se ostatak isplaćuje po oceni Izveštaja i to za maksimalan ukupan iznos do 10.000.000 dinara.  Troškovi i aktivnosti koji su predmet podsticaja mogu biti izvršeni od  01.01.2017. godine, pa do 31.03.2018. godine.

Prijava se podnose Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Upravi za agrarna plaćanja od 15.09.2017. do 15.10.2017. godine.