Šta je bitno za uspešan odgoj svinja

Ilustracija. Farma svinja, foto: https://qzprod.files.wordpress.com
Ilustracija. Farma svinja, foto: https://qzprod.files.wordpress.com

Za uspešan odgoj svinja je bitno:

-voleti i imati osećaj za odgoj svinja,

– proučiti da li postoji ekonomski interes za odgoj svinja,

– da li postoje uslovi za plasman proizvoda,

– opredeliti se za ovu vrstu proizvodnje,

– obezbediti odgovarajući prostor za farmu (udaljenost od stambenih objekata, prilaz, struja, voda i dr.),

– posedovati zemljište za uzgoj žitarica, soje, suncokreta (za obezbeđenje sopstvene sirovine za proizvodnju hrane),

– opredeliti se za  vrstu proizvodnje (prasad, tovljenici, prasad i tovljenici, priplodni podmladak),  tip i veličinu farme,

kvalitetnu genetiku

FARMA SVINJA TREBA DA ISPUNI SLEDEĆE USLOVE: 

-graditi farmu od materijala sa najpovoljnijim koeficijentom izolacije (glatka unutrašnja površina za održavanje dobre higijene objekta),

– da cela farma bude pod jednim krovom (sigurnija je i jevtinija  kontrola infekcije),

– za svaku kategoriju svinja osigurati poseban prostor i optimalnu mikroklimu,

– pravilan raspored boksova, hodnika, ulaz, izlaz za životinje i olakšan rad odgajivača,

– za svaku kategoriju svinja obezbediti odgovarajuću hranu (najbolja je tečna hrana).

– obezbediti vrhunsku higijenu i mirnoću u prostoru gde borave svinje,

– odabrati najkvalitetniju ventilaciju (svaka životinja, u svakom trenutku, da ima dovoljno kiseonika),

– korisno je na prozore postaviti filtere za vazduh (ako nema prozora, postaviti filtere po određenom rasporedu na odabrana mesta).

Ilustracija: Farma svinaj, foto: https://www.bioedge.org/
Ilustracija: Farma svinaj, foto: https://www.bioedge.org/

O D G O J

na vreme useljavati svinje, po kategorijama,

–  najmanje jednom dnevno obilaziti svinje,

– redovno napajati i hraniti svinje (dve pojilice na 10 grla),

– redovno kontrolisati stimulaciju i otkrivanje estrusa (polonog žara) plotkinja,

– sinhronizovati estrus i prašenje,

– kontrolisati suprasnost pomoću aparata (ehografija),

– pripremiti krmače za prašenje (sedam dana pre prašenja ih useliti u prasilište),

– pritajeno pratiti i kontrolisati prašenje,

– na vreme i na najbolji način formirati legla,

– korisititi, kod svih kategorija, prašak za sušenje prasadi odmah po rođenju,

– temperatura u prasilištu je 17-19 °Cza krmače, za prasad (na dan prašenja) 35 °C, kasnije preko 30°C,

– što ranije početi sa ishranom prasadi suvom hranom da bi se organi za varenje i imunološki sistem brže razvijali,

– za ishranu prasadi u prasilištu koristiti plitke plastične ili prohrom (tanjiraste) hranilice,

– obezbediti dovoljno kvalitetne vode za prasad i krmaču,

– na najbolji način pripremiti prasad za zalučenje (prasad koja su jela čvrstu hranu duže od tri nedelje lako se zalučuju),

– pripremiti prostor u odgajivalištu za zalučenu prasada (očišćen, dezinfikovan, pet dana da je prazan, temperatura u objektu je 28 °C, ako se prasad zalučuju sa 28 dana starosti),

– pre useljenja prasadi, podove svakog boksa posuti praškom za sušenje  (miris praška podseća prasad na majku i ambijent u prasilištu) da se prasad lakše prilagode novim uslovima, da počinju da jedu, mirnija su sa manje stresa i tuče,

– prasad koja na početku više jedu, brže rastu, imaju bolju konverziju (utrošak hrane za kilogram prirasta), ranije dostižu masu 100kg, manje obolevaju i manji su gubici u odgoju.

 

Tov je završnica celog posla u svunjarstvu

– Kao i kod odgajivališta, dobro je da prostor između turnusa jedno vreme bude prazan, očišće, dezinfikovan i pre uselenja posut praškom za sušenje (isti razlog kao u odgajivalištu),

– u objektu za tov obezbediti temperaturu 24°C , relativnu vlažnost 60%, kiseonik, mir, kvalitetnu tečnu hranu,

– odabrati najbolji momenat za isporuku tovljenika, bolje je da se blagovremeno isprazni tovilište,

– opredeliti se da li kupovati ili na sopstvenoj farmi odgajati nazimice i nerastove,

– birati najbolja grla,

– ako se priplodni materijal kupuje van farme, odabrati najboljeg odgajivača i kupovati stalno od istog odgajivača,

– obezbediti karantin za kupljena grla,

– karantin treba da ispunjava sve uslove potrebne za odgoj i pripremu grla za ulazak u priplod,

– najmanje 60 dana pre pripusta nazimice treba da borave na farmi da se adaptiraju na nove uslove; da steknu imunitet na mikroorganizme prisutne na farmi,

– prvi pripust obaviti kada su nazimice fiziološki zrele i teške oko 140kg,

– ne preporučuje se nabavljati, sa druge farme, suprasne nazimice jer one, u vreme bremenitosti, reaguju na novu sredinu (mikroorganizme) što često dovodi do reakcije ; manji broj oprašenih prasadi, sitnija su, neujednačena, avitalna, mumificirana, mrtvorođena prasad, zakasneli ulazak u estrus posle zalučenja i skraćen životni vek-ostanak u priplodu,

– zdrava, dobro hranjena, odgajana u kvalitetnim uslovima, na vreme pripuštena nazimica je garancija da će biti dobra krmača-majka i da će ostati duže u priplodu,

– korisno je raditi na sinhronizaciji pojave estrusa (polnog žara) nazimica i krmača jer se tako prave i održavaju grupe krmača i olakšana je organizacija posla i efikasnost odgoja prasadi,

– odgoj nerastova je kao odgoj nazimica: grupe (grupni test), izbor za priplod, prodaja,

– kriterijum izbora nerastova je strožiji nego kriterijum za izbor nazimica,

– nerastovi, koji nisu odabrani za priplod, se prodaju u klanicu,

– nerast je u pubertetu od momenta kada mu se u ejakulatu nalaze sprematozoidi i javlja se u istoj starosti kao kod nazimica,

– pubertet ne znači u isto vreme da je nerast seksualno zreo,

– starost, sa kojom se počinje progresivno korišćenje nerastova u priplodu, je 240 dana,

– sa 12 meseci starosti nerast je u punoj priplodnoj aktivnosti,

– nerastovi su osetljivi i za njihovu karijeru je bitno da se, na pravi način, uvedu u priplod,

– organizacija i sprovođenje pripusta je posebno važno za farmu svinja,

– na vreme i na najbolji način obaviti pripust ili osemenjavanje,

– najsigurniji pripust je prirodni pripust ali je korisnije (sigurnija zdravstvena zaštita, ekonomičnost, bolja genetika, vrednost priplodnjaka) praktikovati veštačko osemenjavanje,

– ako se veštačko osemenjavanje pravilno izvodi, rezultati prašenja (plodnost i oprasivost) su isti kao i kod prirodnog pripusta,

– najbolje je da veštačko osemenjavanje obavljaju sami odgajivači, obučeni za ovaj posao,

– kontrolisati uslove držanja, zdravlje, ishranu (faze na početku, tokom suprasnosti, na kraju suprasnosti), priprema za prašenja suprasnih krmača.

Za uspeh u odgoju svinja sve počinje od suprasnih krmača (zdrava krmača, broj oprašenih prasadi, krupnoća oprašenih prasadi, zdrava prasad, broj zalučenih prasadi).