Mlečna groznica kod krava

Ilustracija: Farma krava, foto: S.K.
Ilustracija: Farma krava, foto: S.K.

Mlečna groznica (Puerperalna pareza) je metabolički poremećaj kod  krava visoke mlečnosti, koja se obično javlja u vreme porođaja, odnosno 2-4 dana nakon porođaja. Sa starenjem životinja, ovo stanje je sve češće. U ovaca sličan poremećaj, javlja se pri kraju jagnjenosti.

Mlečna groznica nastaje kao posledica debalansa u metabolizmu kalcijuma, koji dovodi do dramatičnog opadanja nivoa kalcijuma u krvi, od normalnih 2,5 mmol/l na manje od 1,5 mmol/l. U osnovi, porođajna hipokalcemija predstavlja nemogućnost endokrinog sistema za održavanje nivoa kalcijuma u krvi. Kalcijum je regulator nervno-mišićne razdražljivosti jer smanjuje propustljivost Na-kanala u ćelijskoj membrani. Pri padu kalcemije dolazi do povećane propustljivosti membrane za Na-jone, pa nastaju spontane depolarizacije, što se manifestuje kontrakcijom mišića i grčevima. Ako se te kontrakcije tj. grčevi jave kod inspiratornih mišića i mišića laringsa dolazi do smrti usled asfiksije i nakupljanja CO2 u krvi. Hipokalcemija dovodi do blokiranja neuro-mišićne transmisije, pareze kako glatke tako i poprečno-prugaste muskulature, pada krvnog pritiska, smanjenja motorike digestivnog trakta, gubitka mogućnosti stajanja, kao i gubitka svesti.

Ilustracija: farma krava, foto: S.K.
Ilustracija: farma krava, foto: S.K.

Groznica se obično manifestuje posle lakih porođaja sa iznenadnim prestankom uzimanja hrane, sistiranjem preživanja uz smanjivanje ili potpuno prekidanje sekrecije mleka. Istovremeno ili kasnije primećuju se simptomi razdražljivosti i nemira, ukočen pogled, zanošenje telom, udaranje repom, ponekad drhtanje mišića, ustajanje i leganje, naslanjanje na jasle, rika i škripanje zubima. Eksitacija, kroz ove manje ili više izražene simptome prelazi u paralizu koja počinje sa zadnjeg kraja tela i prelazi prema prednjem. Lakši stepeni se ispoljavaju nesigurnošću u stajanju, naslanjanjem na štalski zid ili životinju pored, slabošću zadnjeg dela tela i teškoćama pri ustajanju. Senzorijum nije poremećen. Ovaj stepen je ranije nazivan nepotpunom paralizom odnosno parezom i može danima da se ovako povlači i spontano ili terapijom da se izleči.

Obično iz pareza u toku nekoliko časova nastaje potpuna paraliza čitave muskulature tela. Bolesna životinja stalno leži, ekstremiteti nisu više pokretni, a rep je potpuno mlitav. Glava je okrenuta u stranu i naslonjena na grudi (auto-auskultatorni položaj). I u ovom stadijumu senzorijum može da bude očuvan. U najvećem broju slučajeva, nekoliko časova posle uočavanja prvih simptoma paralize, primećuje se pospanost (somnolenca), koja se brzo pojačava sve do pojave (porođajna koma). Površina tela je stalno hladna (hipotermija), koža vimena smežurana i bleda, a sise lividno plave . Puls je najčešće mali i mekan. Preživanje i ruktus, pokreti želuca i creva potpuno izostaju, pa pri dužem trajanju bolesti dolazi do meteorizma. Iz komatoznog stanja može da nastane pogoršanje cirkulacije, nepravilno disanje i smrt usled asfiksije, pa je blagovremena terapija neophodna. Trajanje bolesti može da bude vrlo kratko 2-3 časa ili ponekad 2-3 dana. Ukoliko duže traju simptomi paralize i kome, prognoza i izgledi za izlečenje su nepovoljni. 

 Mlečna groznica je povezana sa porođajem, afebrilnost, paraliza i koma su znakovi na osnovu kojih postavljamo sigurnu dijagnozu. Ležanje i ne mogućnost ustajanja koje se javlja kod povrede lokomotornih organa se razlikuje po tome što nema poremećaja senzorijuma, kod ketoze se pojavljuju ketonska tela u mokraći, dok je kod septičnih stanja (puerperalni metritis, akutni mastitis) povišena telesna temperatura.

Krave sa hipokalcemijom treba tretirati sa laganim intravenskim infuzijama kalcijum boroglukonata. Ponekad je potrebno upotrebljavati rastvore koji sadrže Ca glukonat, Ca glicerolfosfat i Mg hlorid. Pre infuzije Ca preparata obavezno aplikovati kofein. Nakon terapije krave se obično brzo oporavljaju, mada može doći i do recidiva, pa se terapija mora ponoviti.

Poslednjih godina kod krava u peripartalnom periodu sve je češća atipična puerperalna pareza u čijoj osnovi leži nedostatak fosfora tj. hipofosfatemija. Snabdevanje krava fosforom postaje veliki problem i to iz dva razloga. Prvi je nedostatak fosfora u zemljištu i u biljkama. Drugi razlog , još važniji i učestaliji, su sistemske greške u načinu i tehnologiji ishrane mlečnih krava. Ishrana se ujutro započinje davanjem koncentrovanih hraniva, a ne sena čiji je udeo u dnevnom obroku sve manji. Na taj način je slabije podsticanje lučenja pljuvačke koja ima bitnu ulogu u regulaciji fosfatemije, jer je koncentracija fosfora u pljuvački ( 0.4-0.6g/l) deset puta veća od koncetracije fosfora u krvi (0.04-0.07 g/l). U lečenju puerperalne pareze primenjuju se različite kalcijumove soli ili gotovi preparati. Hitna stanja i teški slučajevi zahtevaju intravensku infuziju rastvora sa kalcijumom.

U terapiji se primenjuje kalcijum-hlorid, kalcijum glukonat i kalcijum boroglukonat. Nedostatak rastvora sa kalcijum hloridom u odnosu na rastvore kalcijum glukonata i boroglukonata je taj što kalcijum hlorid izaziva flebitis i nekrozu tkiva ukoliko se daje paravenozno. Danas se na tržištu mogu naći rastvori koji pored kalcijumovih soli sadrže i glukozu, magnezijum hlorid, kalijum hlorid i natrijum hlorid. Prednost ovih rastvora je što leče parezu udruženu sa ketozom. Rastvori kalcijuma moraju da se daju polako, ne kraće od 5 minuta jer može doći do bradikardije i nagle smrti usled srčane blokade. Iz tog razloga, pre aplikacije kalcijuma treba dati analeptike (kofein i dr.) ili 3% adrenalin u količini od 3 ml i pratiti rad srca auskultacijom. Kofein može da se daje intravenski ili intramuskularno pre aplikacije kalcijuma. Vime ne treba izmuzati 24 časa nakon aplikacije kalcijuma ili izmusti samo onoliko koliko je potrebno za ishranu teleta. Ako terapija kalcijumom otkaže treba primeniti rastvore sa mešavinom Ca, PO4 i Mg, a može da se daje i glukoza.

Ranije se terapija sprovodila insuflacijom vazduha u vime čime se smanjuje sekrecija mleka i na taj način štedi kalcijum iz organizma. Ova metoda je rizična jer se na taj način može uneti patogen u vime i izazvati mastitis.

Pored kalcijuma oboleloj životinji se daje vitamin D. Kod lakših slučajeva i tamo gde nismo sigurni da je u pitanju puerperalna pareza kalcijum-propionat se može dati u obliku praška koji se rastvara i daje peroralno.