Šta je potrebno za izvoz robe iz Srbije

Ilustracija: domaće vino
Ilustracija: domaće vino
 • Kupoprodajni ugovor sa inostranim partnerom
 • Trgovačka dokumenta
 • Transportna dokumenta
 • Carinska dokumenta
 • Dokument o osiguranju

Kod sklapanja kupoprodajnog ugovora sa inostranim kupcem obavezno predvideti način plaćanja ( instrument naplate ) i instrument obezbeđenja, ukoliko se radi o kreditnom poslu. Međunarodna kupoprodaja robe regulisana je pravima Konvencije Ujedinjenih nacija o međunarodnoj prodaji robe iz 1980.godine, koja je poznatija kao Bečka Konvencija.

Ilustracija: domaći proizvodi
Ilustracija: domaći proizvodi

TRGOVAČKA DOKUMENTA

Trgovačka dokumenta prate robu od mesta otpreme do krajnjeg odredišta  i najčešće se odnosi na opis robe. U ovu grupu dokumenata spadaju i sledeća dokumenta:

Trgovačka faktura

Predstavlja račun koji izdaje prodavac na memorandumu preduzeća. Svaka trgovačka faktura treba da sadrži sledeće elemente:

 • Datum izdavanja i broj ugovora na koji se faktura odnosi
 • Količinu robe
 • Opis i karakteristike robe (navesti tarifnu oznaku robe)
 • Jediničnu cenu izraženu u dogovorenoj valuti i jedinici mere
 • Ukupnu vrednost robe u dogovorenoj valuti
 • Broj profakture koju je kupac prethodno odobrio 
 • Naziv mesta otpreme i oznaku transportnog sredstva kojim će roba biti otpremljena
 • Paritet u skladu sa dogovorenim odredbama Incotermas
 • Instrukcije za plaćanje robe

Specifikacija robe Dokument izdaje prodavac i sadrži opis proizvoda koji je predmet kupoprodaje :

 • Dužina
 • Širina
 • Debljina
 • Broj komada
 • Pojedinačna i ukupna zapremina robe i broj paleta/kontejnera.

Ovaj dokument je posebno važan za kupca jer se na osnovu njega utvrđuje da li je ispoštovan ugovor. Takođe, na osnovu ovog dokumenta ugovorne strane ugovaraju prevoz robe (s obzirom na to da sadrži bitne elemente za određivanje načina transporta ).

Sertifikat o kvalitetu

Ponekad, kupci u inostranstvu ili carinski organi zahtevaju sertifikate o kvalitetu robe koja se izvozi. Ovi sertifikati se izdaju od strane odgovarajućih sertifikacionih tela. Broj uverenja koja prate robu u spoljnotrgovinskom poslovanju zavise od karakteristike same robe, zakonodavstva u zemljama uvoznika i izvoznika i zahteva kupaca. Nedostatak samo jednog uverenja može usporiti pa čak i onemogućiti izvoz ili uvoz. 

Uverenja koja su najčešće potrebna su :

fitosanitarno uverenje ili uverenje o zdravstvenoj ispravnosti kada je u pitanju prehrambena roba. Ova dokumenta su namenjena kupcu i njima se potvrđuje da je izvršen pregled robe od strane ovlašćene institucije. Dokument treba da potvrdi da je pregledana roba zdrava, odnosno da nije zaražena.

Sertifikat o poreklu robe

Predstavlja dokument od posebnog značaja za uvoznike jer ukazuje na moguće preferencijalno poreklo robe u njihovoj zemlji i samim tim umanjuje troškove carinjenja robe. Na primer, ovaj dokument je obavezan za sticanje prava bescarinskog uvoza robe iz Srbije u EU i izvoza robe iz Srbije u Rusku federaciju. Naziv sertifikata je EU 1 i overava ga carina, dok je za izvoz u Rusku Federaciju potreban sertifikat FORM A, koji takođe izdaje carinarnica.

Otpremnica

Ovaj dokument se izdaje u momentu kada roba napušta magacin ili stovarište. Potpisuje je magacioner/vozač/kupac i time potvrđuje da je roba spremna za prevoz.

*Osnovni elementi koje otpremnica sadrži su: 

 • Podaci o kupcu
 • Registarski broj vozila u koje je roba utovarena
 • Ime vozača
 • Podaci o robi

TANSPORTNA DOKUMENTA

Transportna dokumenta regulišu otpremu i transport robe i predstavljaju dokaz za izvoznika o izvršenoj prodaji robe. Druga važna uloga ovih dokumenata odnosi se na prenos rizika u onim poslovima kod kojih je ugovorom ili odgovarajućom Incoterms klauzulom to predviđeno (videti poglavlje o Incotermsima). Prilikom carinjenja robe transportna dokumenta se moraju staviti na uvid carinskim organima.

Najznačajnija dokumenta koja se odnose na transport su:
 • Kamionski tovarni list (CMR)
 • Železnički tovarni list (CIM)
 • Brodski tovarni list-konosman
 • Špediterska potvrda
 • Dispozicija za otpremu robe

Kamionski tovarni list (CMR) Ovaj dokument izdaje prevoznik i predstavlja dokument koji služi kao dokaz da je roba primljena na prevoz. U ovom dokumentu prevoznik se obavezuje da će prevesti robu i uredno je predati primaocu. CMR se izdaje u tri istovetna primerka od kojih jedan ide pošiljaocu, drugi prati robu do primaoca, a treći zadržava prevoznik.

Tovarni list sadrži informacije o :

*preduzeću pošiljaocu,
*preduzeću primaocu,
*detaljan opis robe,
*oznaci vozila,
*troškovima prevoza i carina,

a takođe i *spisak dokumenta koja prate tovarni list.

Ukoliko se roba utovara u više vozila ili ukoliko se radi o više različitih vrsta roba, pošiljalac i prevoznik mogu zahtevati da se za svako vozilo ili za svaku grupu proizvoda izda poseban tovarni list.

CARINSKA DOKUMENTA

 1. Pre nego što roba napusti zemlju izvoznika, ona mora da se ocarini.
 2. Mesto carinjenja robe određuje nalogodavac u tekstu dispozicije špediteru.
 3. Carinjenje obavljaju zvanični carinski organi na bazi robnih dokumenata koja prate robu kako bi se utvrdila njihova saglasnost.
 4. Dokumenta potrebna za carinjenje podnosi ovlašćeni špediter.
 5. Na osnovu izvršenog carinskog pregleda carinski organ overava odgovarajuća dokumenta.

U izvoznom carinskom postupku se koriste sledeće grupe dokumenata:

 • Dokumenta propisana Konvencijom TIR
 • Konvencijom ATA

Standardizovana međunarodna dokumenta :

 • JCI (jedinstvena carinska isprava)
 • spisak naimenovanja
 • transportne i komercijalne isprave kao i knjigovodstveni zapisi koji mogu zameniti osnovna carinska dokumenta)

Standardizovani nacionalni dokument Sažeta deklaracija, koja se koristi u posebnim slučajevima kada se prevozne isprave ne mogu prihvatiti.