Koje su životinje najbolje za tov

Ilustracija: junad
Ilustracija: junad

Za tov su najpogodnije životinje velikog kapaciteta i inteziteta porasta koje dobro koriste hranu.Tov mlađih životinja je u prednosti nad tovom starijih jer im je intenzivniji porast, mogućnost konzumacije veće količine hrane po jedinici telesne mase, manji utrošak hrane za jedinicu prirasta. Za tov su najpogodnija muška nekastrirana junad. Tov počinje izborom životinje za tov:

Prema rasi

Tovne rase
Rase kombinovanih svojstava (šareno ili simentalsko goveče, smeđe ili montafonsko, sivo ili oberintalsko, crnobelo itd.)
Rase mlečnog tip

 Prema starosti

Mlađa utovljena junad (baby beef)
– U starosti do 12 meseci dostižu 250 – 450 kg
– Kod nas do 15 meseci dostižu 420 – 450 kg
Starija utovljena junad
– U starosti od 18 do 24 meseca dostižu masu do 500 kg
Tov odraslih goveda
– Tu spada tov krava, bikova i volova izlučenih iz proizvodnje
– Veliki su troškovi za uzdržne potrebe i troše veliku količinu hrane po jedinici prirasta
– Koriste se gde je jeftina hrana i velika razlika u ceni mršavih i ugojenih grla

 Prema vrsti hraniva

U zavisnosti od učešća različitih hraniva u obrocima tovne junadi, razlikujemo tri osnovna tipa tova:
Koncentratni (intenzivni) tip tova
– Smeša koncentrata na bazi zrna kukuruza kao osnovnog izvora energije 60 – 70%, proteinska hraniva sa mineralima i vitaminima 10 – 15%, lucerkino brašno 5 – 20%. Uz to se dodaje 1 – 1,5 kg lucerkinog sena ili drugog kvalitetnog sena
– Tov traje kratko, veliki dnevni prirast iznad 1200 grama
– Opasnost od digestivnih i metaboličkih poremećaja
Polukoncentratni (poluintenzivni) tip tova
– Tov ograničenim količinama koncentratne i grube kabaste hrane
– Prirast nešto niži (1000 – 1200 grama), trajanje tova duže
– Pored žitarica i kvalitetnog sena koriste se još i druga voluminozna hraniva (zelena lucerka, trava, kukuruzna i druge vrste silaže, otpaci prerađivačke industrije)
– Kvalitet tovljenika dobar, utrošak hrane umeren, izbegavaju se opasnosti od pojave digestivnih i metaboličkih poremećaja
– Pogodan za tov mlađe junadi
Tov kabastim hranivima (ekstenzivni tov)
– Zasniva se na ishrani velikim količinama kabaste hrane uz ograničenu upotrebu koncentrata
– Organizuje se gde je moguća velika proizvodnja jeftine kabaste hrane
– Kabasta hrana mora biti velike hranljive vrednosti da bi je životinje rado jele i u velikim količinama
– Tov duže traje i manji su dnevni prirasti
– Zahteva nešto stariju junad preko 200 kg.