Kako se pravilno kosi lucerka

Ilustracija: top ucerka

Pored pravilnog odabira sorte, izbora parcele, pravovremenih i odgovarajućih primenjenih agrotehničkih mera, pravilno košenje lucerke ima veoma značajan uticaj na prinos i kvalitet krme, kao i na dugovečnost lucerke. Pravilno određivanje vremena košenja ima za cilj da se uspostavi balans između visine prinosa kvaliteta krme. Treba znati da ukoliko biljka stari, prinos se povećava, ali kvalitet opada. Takođe, ukoliko se frekvencija košenja povećava, izdržljivost se smanjuje.

Ukoliko se košenje lucerke obavi prerano, odnosno pre početka butonozacije, to se negativno odražava na vitalnost i dugovečnost biljaka. U toj fazi najintenzivniji su procesi asimilacije rezervnih organskih materija, pa ukoliko se biljke pokose ne uspevaju da sintetizuju dovoljno organskih materija, što ima za posledicu usporenu regeneraciju novih stabala sledećh otkosa. Prerana kosidba negativno utiče i na razvoj rizobijalnih bakterija. Prekasnim košenjem dobija se nešto veći prinos biljne mase i usev ima duži vek iskorišćavanja, ali je kvalitet krme lošiji.

Biljna masa je nešto grublja, povećan je sadržaj celuloze i stoka je nerado jede. Zato lucerku treba kositi kada može da se dobije najveći prinos biljne mase, najbolje hranljive vrednosti, a da pri tome dužina iskorišćavanja lucerišta nije dovedena u pitanje. Razmak između otkosa ne bi trebalo da bude kraći od mesec dana kako bi se ostavilo dovoljno vremena da se u listi sintetišu dovoljne količine organske materije za narednu regeneraciju i ishranu korena.

Ilustracija: lucerka, foto: http://ks-s.co.rs/
Ilustracija: lucerka, foto: http://ks-s.co.rs/

U godini zasnivanja lucerišta prvi otkos trebalo bi obaviti što kasnije od uobičajenog košenja. U prvoj godini života i u početnim fazama razvoja lucerka ima usporen razvoj nadzemnog dela, dok je rast korenovog sistema intenzivniji. Optimalno vreme košenja je u početka cvetanja, pa do 1/3 cvetalih biljaka. Kasnijom kosidbom prvog otkosa biljkama se daje mogućnost za bolje ukorenjavanje i preraspodelu biljnih hraniva, čime se pospešuje njegov ubrzani razvoj, kao i dobro formiranje,krunice iz koje će u narednim porastima izbijati brojni pupoljci.

Prerana kosidba iznuruje mlade biljke, smanjuje prinose i negativno se odražava na dugovečnost lucerišta. Drugi otkos u godini zasnivanja lucerišta obavlja se u poslednjoj dekadi avgusta, a poslednji krajem vegetacije.

U godinama iskorišćavanja lucerke, prvi otkos se kosi od pojave pupoljaka pa do početka cvetanja. Drugi otkos u početku cvetanja, a treći i ostali otkosi u punom cvetanju.

Veoma bitan momenat u proizvodnji lucerke je i pravilno određivanje vremena košenja poslednjeg otkosa u jesen. Obzirom da se u tom periodu lucerka priprema za prezimljavanje, poslednji otkos mora biti najmanje 50 dana pre nastupanja prvih jesenjih mrazeva (-2,2 °C). Time se obezbeđuje dovoljno dug period da se koren i krunice obezbede hranom za prezimljavanje i upešan početak vegetacije u proleće. Sistem kosidbe u jesen treba da obezbedi obnavljanje rezervih hranljivih materija, koje omogućavaju da biljke prežive na niskim zimskim temperaturama. Zbog toga pri planiranju sistema kosidbe tokom godine potrebno je uzeti u obzir da razmak između pretposlednjeg i poslednjeg otkosa bude nešto duži. U našim agroekološkim uslovima optimalno je da poslednji otkos obavi početkom novembra, a pretposlednji 45 dana ranije. S obzirom da je lucerka višegodišnja biljka, opasnost od izmrazavanja tokom zime je česta pojava.