Kada je pravo vreme za uzorkovanje zemljišta i kako se to radi

Zemljište, fotografija preuzeta sa sajta pixabay.com / autor: Kerstin Riemer
Zemljište, fotografija preuzeta sa sajta pixabay.com / autor: Kerstin Riemer

Zašto je važno pravilno uzeti uzorak zemljišta?

Zemljište, fotografija preuzeta sa sajta pixabay.com / autor: Kerstin Riemer
Zemljište, fotografija preuzeta sa sajta pixabay.com / autor: Kerstin Riemer

Od pravilnog uzimanja uzoraka zemljišta zavise i rezultati analize, te prema tome i ispravnost zaključaka i mera koje se predlažu.
Šta je prosečan uzorak zemljišta?
Prosečan uzorak se sastoji od 20-25 pojedinačnih uzoraka zemljišta (broj zavisi od veličine površine proizvodne parcele) koji se mešaju i pravi se prosečan uzorak (princip: što je veći broj pojedinačnih uzoraka – prosečan uzorak bolje predstavlja parcelu)!
Prosečan uzorak zemljišta potiče sa proizvodne parcele površine maksimalno do 5 ha, ujednačene po nadmorskoj visini i kvalitetu zemljišta. Ukoliko je parcela neujednačena (po nadmorskoj visini, nagibu, boji i kvalitetu zemljišta, gajenoj biljnoj vrsti…) broj uzoraka zavisi od broja postojećih celina. Ukoliko je površina parcele veća od 5 ha, parcela se deli na više delova sa kojih se uzima prosečan uzorak zemljišta. Pod proizvodnom parcelom se podrazumeva parcela koja je u proteklih nekoliko godina korišćena kao jedna celina (na celoj površini jedna biljna vrsta, ista agrotehnika – npr. đubrenje).

Kada uzorkovati?
Vreme uzorkovanja zemljišta je NAKON SKIDANJA USEVA (leto – ukoliko je predusev ozima strnina ili jesen – posle jarih useva)

Vreme uzorkovanja za voćnjak i vinograd je nakon ili pre početka vegetacije, najpoželjnije pre osnovne obrade zemljišta.
Kretanje po parceli Kretanje po parceli može da bude po tzv. »šahovskom rasporedu« ili »po dijagonali«, važno je da prosečan uzorak predstavlja što je moguće ravnomerniji raspored pojedinačnih uzoraka po čitavoj površini parcele.

Količina zemljišta koju treba dostaviti
Nakon ponovnog mešanja zemljišta u kofi u polietilensku vrećicu se stavi oko 0,5-1 kg
zemljišta.
Potrebni podaci o uzorku
Zatvorenu polietilensku vrećicu staviti u u veću kesu u kojoj je ubačena etiketa sa podacima vezanim za uzorak zemljišta:
1. ime i prezime,
2. adresa (ulica i broj, mesto, poštanski broj) i telefon korisnika,
3. katastarska opština,
4. katastarski broj,
5. veličina parcele,
6. dubina sa koje je uzet uzorak,
7. planirane biljne vrste za gajenje u naredne četiri godine,
8. u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji naglasiti da li je voćnjak/vinograd u podizanju ili u eksploataciji