Kako se priprema dobra silaža

U vremenu kada je potrebno obezbediti jeftiniju hranu za muzna grla i na taj način povećati dobit, poljoprivrednici-proizvođači mleka, treba da se opredele za pravljenje silaže. Pošto se približava vreme za spremanje silaže ,želeo bih da podsetim poljoprivredne proizvođače koji će spremati silažu od cele biljke kukuruza,na bitne momente na koje treba da obrate pažnju prilikom pravljenja silaže.

Vreme siliranja: za siliranje kukuruzne biljke optimalno vreme je kada je u fazi mlečno voštanog zrenja tj.kada je suva materija kukuruza od 30 do 35%. Dužina seckanja: preporučena dužina odrezaka pri vlažnosti 65% do 70% je 1 do 2cm, a u slučaju veće vlažnosti mase za siliranje, preporučena dužina je 3 do 8 cm.

Dužina seckane mase je direktno povezana sa kvalitetom siliranja, jer kod sitno seckane kukuruzne biljke sokovi iz stabljike se ravnomernije šire po celoj masi što dovodi do boljeg sabijanja a time i lakšeg istiskivanja vazduha, čime se stvaraju uslovi za mlečno kiselinsko vrenje i pravljenje kvalitetne silaže.

Potrebno je silomasu što bolje sabiti i time istisnuti vazduh.Da bi se to postiglo sloj silomase između dva gaženja treba da je što tanji,10 do 15 cm jer se tada bolje ravnomernije sabija silomasa. Posle punjenja i sabijanja silomase potrebno je obratiti pažnju i na zatvaranje silo jame ili kamare.Zatvaranje se može obaviti najlonom koji se optereti starim gumama ili zemljom.Cilj zatvaranja je da se prekine dotok vazduha u siliranu masu. Pravljenje silaže treba obaviti u što kraćem roku, jer brzo punjenje silojame, dobro ugažena i dobro zatvorena silomasa garantuju kvalitetnu silažu za ishranu stoke.

Neophodno je uzeti u obzir sledeće parametre: broj uslovnih grla koji će se hraniti silažom, broj dana ishrane silažom (optimalno 300), dnevnu količinu silaže u obroku (30 kg po uslovnom grlu) i težinu 1 m3 silaže (650-900 kg). Težina silaže zavisi od vlažnosti silo mase, stepena sabijenosti i sastava silo mase.

Ilustracija: silaža, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: silaža, foto: Svetlana Kovačević

Silos treba postaviti što bliže mestu hranjenja, obezbediti dovoljno prostora za pristup mehanizaciji, silos mora biti izolovan od površinskih i podzemnih voda i izabrano mesto mora izdržati teret punog silosa.

Veličina silo prostora treba da bude u skladu sa brojem i vrstom životinja koje će se hraniti, dužinom perioda ishrane i količinom silo mase, da obezbedi mogućnost zaptivanja, zidovi treba da su pravi i glatki, sa adekvatnom dubinom, ojačan u bočnim stranama zidova i sa obezbeđenom drenažom za silažni efluent.