Kako sprečiti pojavu bolesti kod svinja

iLUSTRACIJA: Sa sajma poljoprivrede
iLUSTRACIJA: Sa sajma poljoprivrede

Mnoge životinje mogu biti prenosioci uzročnika zaraznih bolesti. Značajna uloga pripada pticama jer imaju najveći potencijal kada je u pitanju prenošenje bolesti na veća rastojanja(divlja patka prenosi grip kao i mnoge druge vodene životinje). Ako se svinje drže na
otvorenom,  onda na mestima gde se hrane i poje dolaze u dodir sa pticama,  koje mogu da lete s farme na farmu. Dokazano je da ptice mogu preneti Bordetella bronchiseptica, kao i zoonoze. Na kraće razdaljine uzročnike bolesti mogu preneti muve i glodari. U domaćinstvima se osim svinja često gaje i druge vrste životinja (goveda, ovce, koze, živina), pa je sprečavanje kontakta između različitih vrsta životinja gotovo nemoguće.

Ilustracija: sa Sajma poljoprivrede, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: sa Sajma poljoprivrede, foto: Domaćinska kuća

Takođe je veoma često prisustvo pasa i mačaka na malim porodičnim farmama ali i na velikim farmama industrijskog tipa.Farmeri treba uvek da drže objekte čiste i redovno da sprovode deratizacijui dezinsekciju. Potencijalna skrovišta glodara kao što su smeće, deponije, grmovi, zapuštene površine, moraju biti sistematski uklonjeni.
Oko objekta bi trebalo napraviti pojas od šljunka. Ostatke hrane za svinje treba redovno uklanjati i hranu pravilno uskladištiti, tako da se spreči pristup glodarima, divljim životinjama i pticama.
Ako se koristi prostirka mora se sprečiti njena kontaminacija izmetom ptica, pacova, miševa tokom skladištenja slame. Bolesti koje su prisutne na farmi značajno doprinose smanjenju produktivnosti i profitabilnosti u industrijskoj proizvodnji svinja. Preventivne mere koje se mogu preduzeti uglavnom se sastoje od čišćenja i dezinfekcije i ispitivanja zdravstvenih uverenja da se bolest
neće pojaviti.
Međutim prisustvo virusa se nikad ne može u potpunosti odbaciti.
Preveniranje svih mogućih puteva prenošenja je teško, naručito kad se ima u vidu mobilnost čoveka i strujanje vazduha. Ovo je naročito važno za svinje koje se drže ekstenzivno.

Politika masovne vakcinacije,  ima za cilj smanjenje broja prijemčivih životinja na minimum,  ali ne može u potpunosti prevenirati prijemčivost životinja, naručito mlade prasadi. Iz tog razloga uvek postoji rizik od neustanovljenih infekcija.