Šta treba znati o pesticidima

Ilustracija: vinova loza, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: vinova loza, foto: Domaćinska kuća

Da bi posle prskanja određeni delovi bilјaka mogli da se koriste u ishrani, potrebno je da prođe određeno vreme od poslednje aplikacije primenjenog preparata. Stručno, to se zove karenca. Ne treba zameniti vreme delovanja pesticida sa karencom. Neki pesticidi deluju sedam do četrnaest dana a posle toga treba ponoviti tretman, dok trajanje karence može da bude i do 30 dana. Karenca je, u stvari, poslednji termin dozvolјen za tretman pesticidima pred iznošenje bilјaka iz proizvodnje u tržnice, prodavnice, ili berbu plodova i konzumaciju bilo kojeg dela bilјke koji je predhodno tretiran.

Ilustracija: povrće, Foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: povrće, Foto: Domaćinska kuća

U interesu zdravlјa lјudi i domaćih životinja, treba se striktno pridržavati zakonske regulative, kojom se određuju maksimalno dozvolјene količine pesticida na bilјkama, uputstava proizvođača pesticida u pogledu karence, mera zaštite prilikom rada sa otrovima, načina čuvanja-uskladištenja i uništavanja ostataka pesticida. Ne sme se dozvoliti da deca dođu u kontakt sa ovim preparatima. Grupa otrova kojoj pesticid pripada određuje neophodnu zaštitnu premu: za najmanje štetne supstance dovolјni su prekrivač za glavu, maska za nos i usta, štitnici za oči (naočare).

Pojedine vrste, kao npr. vinova loza ili povrće, koji se nalaze uz ratarske useve, često stradaju od herbicida, jer se mlaz zanosi tokom zaštite tih površina od korova.

Zbog toga, sa više pažnje i obazrivosti treba koristiti herbicide, tretirati po tihom i mirnom vremenu bez vetra, rano ujutru ili kasno uveče, paziti da mlaz ne zahvati bilјke kojima nije namenjen ili da kapi preparata budu driftom odnete na neželјene delove površine kojoj nije namenjen pesticid.

Takođe, ostaci neutrošenih rastvora preparata ne smeju se izlivati u potoke, reke, kanale. U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, svaki građanin je dužan da pazi da nestručnim i nepažlјivim postupkom ne ugrozi floru i faunu i otvorene i zatvorene vodotokove.

Povezano

Iz ove kategorije