Minimalan utrošak hrane ostvari maksimalan dnevni prirast, evo i kako

Ilustracija, junad, fotografija preuzeta sa sajta pixabay.com / autor: lisaknola
Ilustracija, junad, fotografija preuzeta sa sajta pixabay.com / autor: lisaknola

Cilj proizvođača je da tov traje što kraće i da se uz minimalan utrošak hrane ostvari maksimalan dnevni prirast. Međutim, na ostvarenje ovog cilja utiču mnogi faktori, među kojima su najvažniji: cena hrane,  hrane, vrsta i kvalitet hraniva kojima se raspolaže, vreme isporuke grla, telesna masa i uzrast grla pri stavljanju u tov, kao i telesna masa i uzrast grla na kraju tova.

Ilustracija, junad, fotografija preuzeta sa sajta pixabay.com / autor: lisaknola
Ilustracija, junad, fotografija preuzeta sa sajta pixabay.com / autor: lisaknola

Najintenzivniji način ishrane ne mora da bude i najrentabilniji. U uslovima koji danas vladaju u našoj zemlji, verovatno su najrentabilnije varijante tova u kojima je smanjena količina koncentrata, a povećan udeo jeftine kabaste hrane u obroku.
U obzir dolaze dva tipa tova: polukoncentrovanim i kabastim obrocima. Pored rasnih predispozicija za tov, pola i uzrasta grla, kao i uslova držanja, ishrana je najznačajniji faktor za uspešan tov. Obezbeđenje dovoljnih količina kvalitetne koncentrovane i kabaste stočne hrane je najvažniji faktor. Tov junadi, zavisno od opredeljenja farmera, kao što su željeni intenzitet tova, broj turnusa, racionalnost korišćenja objekata, raspoloživost hranom i drugi faktori, može se organizovati kao intenzivan i ekstenzivan.

U intenzivnom tovu junadi („baby beef“), odabrana grla za tov počinju se toviti sa navršena 4 meseca uzrasta i telesnom masom 120-150 kg. Muška grla se tove do telesne mase 430-450 kg, a ženska 380-400 kg, odnosno do uzrasta 12-13 meseci starosti. U ovako organizovanom tovu grla se sve vreme tova intenzivno hrane pri čemu ona maksimalno koriste genetski potencijal. U pojedinim fazama tova junad postiže prirast i preko 1500gr/dan. Prosečan dnevni prirast za ceo tov je između 1150-1300gr/dan.
U ekstenzivnom tovu, kada to zahtevaju komercijalni i ekonomski faktori, junad se tokom prve godine života hrane ekstenzivno i počinju toviti sa navršenih godinu dana i tove do starosti od 18-24 meseca, kada postižu telesnu masu od oko 600kg.

Osim prema intenzitetu, tov junadi se može podeliti i prema starosnim kategorijama:
1. Rani tov junadi (ultra baby beef) do starosti 8-10 meseci i telesne mase 320 – 350kg.
2. Tov junadi (baby beef), koji se završava sa starošću 12-18 meseci i telesne mase 320-530kg
3. Tov starije, odrasle junadi, do mase 500-600kg i 18-24 meseci starosti.
U zavisnosti od međusobnog odnosa koncentrovane i kabaste hrane obroci za tov junadi mogu se podeliti na: koncentrovane, polukoncentrovane i kabaste obroke.

Tov junadi na paši: Sa gledišta rentabilnosti proizvodnje goveđeg mesa u našoj zemlji, tov na paši predstavlja jedan od najinteresantnijih tipova tova. Pri tome se ne polazi samo od toga da je paša, uopšte, najekonomičniji način ishrane, već i od toga da naša zemlja raspolaže velikim pašnjačkim površinama u brdsko-planinskom regionu. Treba, međutim, imati u vidu da tov na paši ima određenih ograničenja. Pre svega, na paši se ne mogu postići visoki i kvalitetni dnevni prirasti kao u nekim drugim tipovima tova.