Komercijalni kvalitet uljane repice

Ilustracija: uljana repica, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: uljana repica, foto: Svetlana Kovačević

Seme uljane repice je važna sirovina za industriju ulja i proizvodnju dizel goriva Da bi se mogla nalaziti u prometu, odnosno biti predmet trgovine, uljana repica mora da ispunjava određene uslove kvaliteta i higijenske ispravnosti.

Seme uljane repice namenjeno industrijskoj preradi mora da ispunjava sledeće uslove:.
– da je zdravo, jedro i suvo,
– da sdrži ulja, petrol – etarski ekstrat najmanje 38 %,
– da su slobodne masne kiseline ekstrakta do 1 %,
– vode i drugih isparljivih materija do 7 %
– nečistoće ukupno 2 %, od toga mineralnih nečistoće
Nečistoće mogu biti organskog i neorganskog porekla.

Ads code goes here

U organske nečistoće spadaju: delovi stabljike, mahune, delovi lišća, seme drugih biljaka i seme drugih uljanih kultura.
U neorganske primese spadaju: pesak, zemlja, kamenje, prašina.
Seme uljane repice za industrijsku preradu ne sme da sadrži primese koje se tokom prerade ne mogu odstraniti i mogu štetno delovati na zdravlje ljudi.