Koji su uslovi za proizvodnju semena trave

Ilustracija: sudanska trava. foto: http://www.poljoprivredni-forum.com/
Ilustracija: sudanska trava. foto: http://www.poljoprivredni-forum.com/

Proizvodnju semena trava treba organizovati u povoljnim prirodnim uslovima. Proizvodnja se može organizovati u različitim područjima,na različitim zemljištima,  ali najviše uslova i potreba za proizvodnjom semena trava kod nas ima u brdskom i niže planinskom području.

Međutim treba obratiti pažnju na niske temperature u planinskim područjima koje u toku ranog leta mogu značajno umanjiti proizvodnju semena trava.

Ads code goes here

U našoj zemlji za proizvodnju semena trava u brdskom području mogu se koristiti i manje povoljna zemljišta kao što su kisela, plića zemljišta na nagibima kao posebne semenske parcele trava van plodoreda ili uvođenjem ove proizvodnje u plodored sa jednogodišnjim ili višegodišnjim njivskim usevima. Međutim, visoki prinosi semena trava mogu se postići i u ravničarskom području. Ova proizvodnja ,u ravničarskim uslovima na kvalitetnom zemljištu ,pruža veću akumulaciju u odnosu na ostale njivske biljke tog intenzivnog poljoprivrednog regiona .Međutim ,sa stanovišta širih interesa na ovom području treba gajiti njivsko bilje,a travu za seme u brdsko-planinskom području.

Za proizvodnju semena trava, najpogodnije su ravne i blago nagnute površine zaklonjene od jakih vetrova, radi uspešne primene mehanizacije u obradi, setvi i žetvi kao i onemogućavanja osipanja semena .Važan uslov pri izboru zemljišta je odsutnost korova na proizvodnoj površini,  jer zakorovljene površine umanjuju prinos semena u narednoj godini.U rejonu intenzivne ratarske proizvodnje (do 500 m n.v.) najpodesnije su ravnije površine, zaklonjene od jakih vetrova, na plodnim dubokim zemljištima. Moguća je uspešna proizvodnja semena ježevice i francuskog ljulja na visini od 1 450 m nadmorske visine. 

Kad je u pitanju izbor preduseva,  najpovoljniji predusevi za proizvodnju semena trava su okopavine (krompir,kukuruz,suncokret) može se koristiti kao predusev i lucerka,deteline pa i strna žita.