Koja je idealna temperatura u štalama

Ilustracija. Holandske krave, foto: S.K.
Ilustracija. Holandske krave, foto: S.K.

Idealna temperatura u štali je u intervalu od 10 – 17 ℃, a optimalni termo neutralni interval je od 5 – 25 ℃. Osim temperature veliki uticaj na životinje ima vlažnost vazduha (što je veća vlažnost to je negativniji uticaj na životinje).

Zato moramo obratiti paţnju na zajedniĉki indeks temperature i vlaţnosti vazduha  (THI ), koji ne sme biti veći od 100 ( 25 ℃ + 75 % vlažnosti vazduha). Ukoliko je veći, životinje treba hladiti. Bitan faktor koji utiče na temperaturu tela su klimatski uslovi okoline, kao i proizvodna namena, odnosno ciklus ili proizvodni kapaciteti goveda. Visoko proizvodne krave imaju brži metabolizam, proizvode više toplote u telu i lakše podnose niže temperature. Dok pri visokim temperaturama lako može doći do toplotnog stresa.

 

Ventilacija je jedan od preduslova za smanjenje % vlage u vazduhu. Ventilatori se mogu smestiti u čekalištu, izmuzilištu i staji. Brzina kretanja vazduha treba da je 10 km/h . Najbolji način hlađenja visoko produktivnih krava je kombinacija vode i vazduha orošavanjem. Mora se voditiračuna i na vrstu ureĊaja sa kojom se prska zbog veličina kapljica (0.05 – 0.15 mm).