Šta posle berbe maline

Ilustracija: Zasad maline u Raški
Ilustracija: Zasad maline u Raški

Na području Srbije, u zasadima maline sa jednorodnim sortama, završena je berba plodova. U toku je odumiranje lišća na starim izdancima i razvoj novih izdanaka (BBCH 93).

Zdravstveno stanje i rod u narednoj godini zavise od pravilnog razvoja i nege ovogodišnjih izdanaka maline. Proizvođačima se preporučuje da se u zasadima maline izvrši sečenje starih izdanaka i obavezna blagovremena zaštita od bolesti i štetočina ukoliko je to neophodno.

Ads code goes here

Vizuelnim pregledom malinjaka, na različitim lokalitetima, registrovani su simptomi ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata) na listovima novih izdanaka i simptomi smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi).

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko se uoči prisustvo navedenih patogena primena nekog od fungicida:

  • Akord WG (a.m. tebukonazol) u koncetraciji  0,075% ili
  • Teatar plus (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) u dozi 0,75l/ha

Takođe, prilikom pregleda, uočeni su simptomi napada grinja, kao i njihovo prisustvo na naličju listova: običnog paučinara (Tetranychus urticae) i eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracillis).

Ukoliko se registruje prisustvo grinja preporučuje se primena nekog od akaricida:

  • Ortus 5 SC (a.m. fenpiroksimat) u koncentraciji 0,1% ili
  • Envidor (a.m. spirodiklofen) u dozi 0,4 l/ha.

U pojedinim zasadima uočeno je i prisustvo malinine mušice izdanka (Resseliella theobaldi) i biljnih vaši (Aphididae). Ukoliko se ustanovi prisustvo ovih štetočina preporučuje se primena insekticida:

  • Karate Zeon, Kozak (a.m lambda-cihalotrin) u koncetraciji 0,03%.