Jesenja zaštita voćaka

Ilustracija: voćnjak u jesen, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: voćnjak u jesen, foto: Svetlana Kovačević

Jesenje “plavo prskanje” potrebna i korisna mera zaštite u voćnjacima. Ovom merom zaštite suzbijaju se mnoge bolesti na voćkama, a neke se jedino tim tretiranjem mogu uspešno kontrolisati. Tretiranje se izvodi u jesen,kad 2/3 lišća opadne, obično posle prvog mraza fungicidima na bazi bakra. Preparati na bazi bakra imaju najširi spektar delovanja na patogene, uključujući i bakterije. Mehanizam delovanja bakarnih preparata se zasniva na usvajanju Cu++ jona kroz membranu gljiva ili bakterija koji se oslobađaju disocijacijom iz preparata. Nakupljanjem Cu++ jona u ćeliji patogena njihova koncentracija u određenom trenutku postaje toksična izazivajući uginuće samog patogena.

Patogeni prezimljavaju u krošnji voćaka, pa u jesen i u toku zime, ukoliko su zime blage, mogu dospeti na osetljive delove voćke i ostvariti njihovu zarazu.

Zato plavim prskanjem, pre ostvarivanja infekcije, uništavamo patogene na mestima njihovog prezimljavanja. Posebnu pažnju obratiti na kvalitet tretiranja, jer je neophodno da depozit bakra dospe do svih mesta prezimljavanja patogena, odnosno potrebno je da dopozit bakra bude nanet na celokupnu površinu krošnje i stabla.Ukoliko nakon tretiranja nastupe duži kišoviti periodi, preporučuje se ponavljanje ovog tretmana.