Kako se čuva kukuruz

Ilustracija: Kukuruz, foto: Marko Miladinović, Domaćinska kuća
Ilustracija: Kukuruz, foto: Marko Miladinović, Domaćinska kuća

Obrada zrna kukuruza nakon žetve je jedna od najtežih operacija njegove proizvodnje.Naročito je veliki utrošak rada i sredstava na žetvi i obradi klipova. Obrada kukuruza se znatno komplikuje u vlažnim godinama , kada je žetvena vlažnost zrna dosta visoka čak i preko 35 % a vlažnost kočanke je do 55 %.

Jedini pouzdan način da se sačuva sveže ubrano zrno je sušenje u sušarama. Posle dovođenja vlažnosti zrna na 13-14 % moguće ga je čuvati bezbedno u toku godine a i više godina bez kvarenja.

Pravilno izvršeno sušenje čuva kvalitet zrna i svodi na minimum gubitke hranljivih materija. Sušenje zrna za ljudsku i stočnu ishranu je racionalnije sa gledišta organizacije rada i ekonomski je efektivnije nego sušenje klipova, pošto se pri sušenju klipova neproduktivno rashoduje toplota i mehanička energija na otklanjanje vlage kočanke, nedovoljno se koristi prostor sušare i dosta teško se obezbeđuje ravnomernost zagrevanja i sušenja mase. Brzina sušenja je veća 15-20 puta nego klipova a rashod toplote na isparavanje vlage je oko dva puta manji. Okrunjeno zrno vlažnosti 13-14 % je postojanije nego u klipovima.Zrno kukuruza ima manju poroznost nego klipova te stoga njegovo čuvanje ne zavisi od promena atmosferskih uslova.

Produktivnost sušare zavisi od vlažnosti zrna a takođe i od izbora i održavanja temperaturnog režima. Efikasnost rada sušare biće utoliko veća ukoliko se pravilnije eksploatišu instalacije za sušenje.

Osušeno zrno kukuruza se može čuvati u običnim podnim skladištima, dobro provetrenim gde pri čuvanju suvog zrna sa 13-14 % vlage visina gomile može biti i do 3,5 m, i u silosima za zrno.

U procesu čuvanja neophodno je periodično kontrolisati stanje zrna. Prvenstveno treba posmatrati seme i motriti na njegovu boju i miris. Ako masa dobija nesvojstven joj miris i boju, zrno treba provetriti ili ohladiti.