Kako hraniti koze u ovom periodu

Ilustracija: alpino koza, foto: S.K.
Ilustracija: alpino koza, foto: S.K.

Pri ishrani koza hranu treba davati u kontinuitetu i bez zastoja, kako bi koze imale dovoljno vremena za odmor i mirno preživanje. Silažu i ostala hraniva sa specifičnim mirisima koji lako prelaze na ukus i miris mleka, treba davati posle muže. U toku zimske ishrane, kabasta hrana se kozama daje tri puta dnevno, a koncentrat dva puta (sem kod koza sa većom mlečnošću, kada se koncentrat daje i tri puta dnevno). Tako se koncentrat i seno daju, u zavisnosti od proizvodnje, ujutro i uveče, a sočna hraniva (repa i dr.) i silaža u podnevnim časovima. Ukoliko u obroku nema sočnih hraniva, onda se u tom periodu umesto njih daje jedna trećina dnevnog obroka sena. Letnja ishrana koza uglavnom se zasniva na kombinovanju paše i dodatku koncentrata

Ishrana koza zahteva obroke tri puta dnevno.

Vreme hranjenja treba odrediti prema redosledu i broju hranjenja, treba ga se redovno pridržavati.Koze se jako uznemiravaju kada hranu dobijaju sa zakašnjenjem.U toku zimskog perioda ishrana obično počinje u šest časova ujutro, kada koze dobijaju prvu količinu dnevnog obroka, dok zadnje hranjenje pada u 18 časova uveče. U toku letnje ishrane, pre izgona na pašu, koze dobijaju prvu količinu koncentrata u ranim jutarnjim časovima (5-6 h).