Bespovratno 80 miliona dinara za farme

Ilustracija: farma krava, foto: S.K.
Ilustracija: farma krava, foto: S.K.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2020. godini.

Cilj Konkursa je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2020. godini.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: opremanja govedarskih farmi, opremanja svinjarskih farmi, opremanja ovčarskih farmi, opremanja kozarskih farmi, opremanja živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, nabavke opreme za hlađenje i skladištenje mleka, nabavke opreme za izđubravanje, nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu.

Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 80.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva za opremanje stočarskih farmi po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000,00 dinara, odnosno 2.200.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godini, a drugi mlađi, maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000,00 dinara).

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 60.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 100.000,00 dinara bez PDV-a.

Na Konkursu mogu da učestvuju RPG koja imaju :

SEKTOR MLEKO

Poljoprivredna gazdinstva koja poseduju u svom vlasništvu RPG 1 – 19 mlečnih krava. Poljoprivredno gazdinstvo mora imati potvrdu za mlečne krave izdatu od nadležne veterinarske službe. Za investicije u sektoru proizvodnje ovčjeg, odnosno kozijeg mleka, nema specifičnih kriterijuma prihvatljivosti.

SEKTOR MESO

Poljoprivredna gazdinstva sa manje od 20 grla kvalitetnih priplodnih goveda tovnih rasa ili manje od 150 grla priplodnih ovaca ili koza, ili manje od 30 priplodnih krmača, ili manje od 100 tovnih svinja, ili od 1.000 – 3.999 brojlera. Sektor proizvodnje komzumnih jaja nema specifičnih kriterijuma prihvatljivosti. Poljoprivredno gazdinstvo mora imati potvrdu za odgovarajuću kategoriju životinja izdatu od nadležne veterinarske službe.

 

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 21.02.2020 godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/4881-852 od 10-12 časova.

Tekst konkursa, obrazac prijave i Pravilnik mogu se preuzeti na veb-sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine: www.psp.vojvodina.gov.rs.