Čime je najbolje vršiti dezinfekciju

Ilustracija: farma krava, foto: Svetlana Kovačević

Preparati hlora imaju široku primenu u dezinfekciji, a koriste se u vidu hlora kao gasa, kao hipohloriti, hloramini i halani. Jačina dezinficirajućeg delovanja hlornih preparata u velikoj meri zavisi od pH sredine u kojoj dezinficijens deluje. Alkalna sredina smanjuje, a kisela sredina povećava dezinfekcionu sposobnost većine hlornih preparata. Na dezinfekcionu sposobnost hlornih preparata u velikoj meri utiče i količina organske materije. Što je više organske materije to je manja dezinfekciona sposobnost hlora. Pri tome hipohloriti  brže se vezuju za organsku materiju nego hloramini i halani. Ovaj povećani afinitet hlorni preparati pokazuju naročito prema materijama koje sadrže azot, ali oni se mogu vezivati i za neorganske materije kao što su sulfati, tiosulfati, soli gvožđa i što je od posebne važnosti pri dezinfekciji otpadnih voda.

Dejstvo hlornih preparata zavisi i od temperature sredine i rastvora. Povećanjem temperature povećava se njihova dezinfekciona sposobnost, što dolazi naročito do izražaja kod visoke vrednosti pH.

Hlorni preparati se koriste u dezinfekciji prostorija, staja, zemljišta, vode za napajanje, otpadnih voda, đubrišta, osoke, mlekara, prehrambenoj industriji i dr.

U odnosu na mikroorganizme pokazuju izvesno selektivno dejstvo. Njihova dezinfekciona sposobnost jejače izražena kod gram pozitivnih bakterija, a to se odnosi i na acidorezistentne bakterije. Hlorni preparati razaraju i neke toksine i pokazuju bakteriostatsko delovanje, dok im je uticaj na viruse slabiji.

Povezano

Iz ove kategorije