Ovako kosite lucerku i nema greške

Ilustracija: lucerka, foto: www.pexels.com
Ilustracija: lucerka, foto: www.pexels.com

Pored pravilnog odabira sorte, izbora parcele, pravovremenih i odgovarajućih primenjenih agrotehničkih mera, pravilno košenje lucerke ima veoma značajan uticaj na prinos i kvalitet krme, kao i na dugovečnost lucerke.

Pravilno određivanje vremena košenja ima za cilj da se uspostavi balans između visine prinosa kvaliteta krme. Ukoliko se košenje lucerke obavi prerano, odnosno pre početka butonozacije, to se negativno odražava na vitalnost i dugovečnost biljaka. U toj fazi najintenzivniji su procesi asimilacije rezervnih organskih materija, pa ukoliko se biljke pokose ne uspevaju da sintetizuju dovoljno organskih materija, što ima za posledicu usporenu regeneraciju novih stabala sledećh otkosa. Prerana kosidba negativno utiče i na razvoj rizobijalnih bakterija.

Prekasnim košenjem dobija se nešto veći prinos biljne mase i usev ima duži vek iskorišćavanja, ali je kvalitet krme lošiji. Biljna masa je nešto grublja, povećan je sadržaj celuloze i stoka je nerado jede.

Zato lucerku treba kositi kada može da se dobije najveći prinos biljne mase, najbolje hranljive vrednosti, a da pri tome dužina iskorišćavanja lucerišta nije dovedena u pitanje.

U godini zasnivanja lucerišta prvi otkos trebalo bi obaviti što kasnije od uobičajenog košenja. U prvoj godini života i u početnim fazama razvoja lucerka ima usporen razvoj nadzemnog dela, dok je rast korenovog sistema intenzivniji. Optimalno vreme košenja je u fazi od polovine do punog cvetanja. Kasnijom kosidbom prvog

otkosa biljkama se daje mogućnost za bolje ukorenjavanje i preraspodelu biljnih hraniva, čime se pospešuje njegov ubrzani razvoj, kao i dobro formiranje krunice iz koje će u narednim porastima izbijati brojni pupoljci.

Prerana kosidba iznuruje mlade biljke, smanjuje prinose i negativno se odražava na dugovečnost lucerišta. Takođe, treba voditi računa o visini košenja prvog otkosa. Prvi otkos kosi se na visinu od 7 do 10 cm, dok ostali se kose na visinu 5 do 7 cm. U godini zasnivanja lucerišta u početku razvoja velike štete mogu naneti korovi.

Povoljni uslovi u aprilu i maju, toplo vreme i obilje padavina, pogoduju razvoju korova. Ukoliko je razvoj korova intenzivan, naši poljoprivrednici najčešće pristupe ranijoj kosidbi u cilju suzbijanja korova. Takvom košenjem često se oštete mlade mlade biljke lucerke, pa je bolje primeniti pravovremene i odgovarajuće hemijske mere borbe protiv korova.