Kada je pravo vreme za žetvu soje

Ilustracija: soja, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: soja, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Žetva soje se obavlja u tehnološkoj zrelosti pri sadržaju vlage u zrnu od 13-14%.

Sušenje i opadanje listova je indikator sazrevanja, ali zbog stresnih uslova dešava se da listovi ostaju na biljci i ako su mahune zrele izrno ima odgovarajuću vlagu što otežava žetvu.

Takođe se dešava da zbog kiše i prevlažnog zemljišta ne može da se požanje već zreo usev. Može se reći da svako kašnjenje sa žetvom dovodi do smanjenja prinosa. Posebno treba obratiti pažnju na visinu reza kose jer se u protivnom gubi prinos donjih najrodnijih mahuna.

Zbog toga je veoma značajna dobra poravnatost zemljišta u osnovnoj obradi i predsetvenoj pripremi.

Zrno je osetljivo na udar i zato se na vršalici smanjuje broj obrtajabubnja na 500-600 i maksimalno povećava zazor bubnja i podbubnja. Takođe se moraju podesiti i sita tako da bude što manje polovina i oštećenih zrna.

Na oštećenje zrna značajno utiče i vlaga zrna u momentu žetve i ako je ona ispod 10% zrno je znatno osetljivo na udar. Pošto se vlaga zrna značajno menja tokom dana rad kombajna je potrebno prilagodititrenutnim uslovima.Ako se proizvođači ne pridržavaju ovih upustava gubici u žetvi mogu iznositi ido 20% od većformiranog prinosa što dirktno umanjuje dobit u proizvodnji soje.