Zaštitite jabuku, evo i čime

Ilustracija: Jabuke, foto: Domačinska kuča
Ilustracija: Jabuke, foto: Domačinska kuča

Krvava vaš je štetočina koja u našim uslovima uglavnom napada jabuku. Dugi niz godina nije predstavljala veći problem u proizvodnji jabuke. Međutim, zabranom upotrebe organofosfornih insekticida u zaštiti jabuke ova štetočina dobija sve veći značaj.

Kolonije krvave vaši prekrivene su belom gustom voštanom prevlakom ispod koje se nalaze sivo crne vaši. Ukoliko se vaši zgnječe one ispuštsju crvenu tečnost po kojoj je ova štetočina dobila ime. Eriosoma lanigerum prezimljava, uglavnom, na korenovom vratu u stadijumu larve, manji deo populacije može se naći na mestima jačeg orezivanja ili drugim oštećenjima nadzemnog dela stabla. U proleće pre cvetanja jabuke sa porastom temperatura dolazi do migracije prezimelih formi na nadzemne delove stabla. Tokom proleća i leta javljaju se beskrilne forme, a pred kraj letnjih meseci javljaju se krilate forme koje preleću na nova stabla u voćnjaku. U jesen se larve spustaju u zonu korenovog vrata. Može imati 10-12 generacija godišnje ukoliko su povoljni uslovi za razvoj. Svojom ishranom, sišući biljne sokove, krvava vaš dovodi do pucanja kore grana, debla i korena, pojave rak rana i na kraju prevremenog sušenja voćaka. Ovo je naročito opasno kod mladih sadnica u rasadnicima. Pri jakom napadu može naseliti i plodove koji usled prisustva brojnih kolonija i belih vunastih materija gube tržišnu vrednost.

Suzbijanje krvave vaši se vrši primenom insekticida. Suzbijanje je veoma otežano jer se populacija uglavnom nalazi na korenovom vratu pa je mane dostupna depozitu insekticida. Primenom mineralnih ulja za suzbijanje štitastih i biljnih vaši se može znatno redukovati brojnost krvave vaši. Tokom vegetacije prvo tretiranje se vrši u fenofazi roze pupoljak i u precvetavanju.

Od insekticida koriste se iz grupe neonikotinoida (imidakloprid, tiometoksam) i spirotetramat. Ukoliko je jači napad ove štetočine u fenofazi roze pupoljak potrebno je dobro istretirati deblo i korenov vrat insekticidom korišćenjem donje dve dizne na atomizeru koje su usmerene prema tlu. Koristiti dizne sa najvećim promerom. Ova tretiranja treba da budu kvalitetna jer kasnija tretiranja tokom letnjih meseci imaju samo dopunski efekat.

Povezano

Iz ove kategorije