Još jedna od obaveznih mera u vinogradu

Ilustracija: vinograd, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: vinograd, foto: Svetlana Kovačević

Lačenje ili očenjivanje mladih lastara kada dostignu porast 10 – 15 cm se vrši kada prode opasnost od prolećnih mrazeva, uklanjaju se rukom suvišni jalovci, nerodni i nerazvijeni lastari. Uklanjaju se suvišni lastari koji zasenjuju ostavljene lastare, lišće i grozdove, koji smanjuju provetravanje i osunčavanje. . Kod Gijovog načina rezidbe, ali i kod kordunica jalovaci se uklanjaju, osim kada bi trebalo obnoviti izdužen krak ili neki slabiji rodni čvor. Krajinskom rezidbom (odnosno rezidbom u glavu) lačenjem se ostavlja onoliko jalovaka koliko je potrebno kondira prilikom naredne rezidbe.Kod župske rezidbe (rezidbe kondir na kondir) uklanjaju se svi lastari izbili iz slepih, pritajenih okaca, osim u slučaju da se krak čokota suviše izdužio pa bi najbolje bilo istog zameniti. Samo u tom slučaju pri osnovi izduženih krakova ostavlja se po jedan jalovak. Ukoliko je iz jednog okca izbilo više lastara, ostavlja se najrodniji. Istovremeno sa lačenjem ostalih lastara obavezno se uklanjaju i izdanci iz podloge. Ako se ovi porasti iz podloge ne uklone dok su još zeleni, obavezno se moraju ukloniti u redovnoj rezidbi čokota.

Broj lastara koji se lačenjem odstranjuju sa čokota zavisi od oblika čokota, načina rezidbe, sorte, lozne podloge, ekoloških uslova itd. Kod kratke rezidbe lačenjem se ostavi onoliko jalovaka koliko će se kondira ostaviti pri sledećoj rezidbi. Zamena oslabljenih krakova, suviše izduženih rodnih čvorova vrši se ostavljenim jalovcima pri osnovi, oni će se pri redovnoj rezidbi orezati na reznike sa dva okca.

Ti lastari iz reznika su rodni, naredne godine orezuju se na kondir ili luk, odbacuje se pri osnovi izduženi krak ili rodni čvor. Kod mešovite rezidbe stonih sorti lačenje na rezniku, kondiru, luku, glavi čokota, kracima, stablu treba biti rigoroznije nego kod vinskih sorti da bi se na preostalim lastarima postigao dobar kvalitet grožda.

Lačenje je najbolje obaviti kada su lastari zeljasti u što kraćem roku, ako lastari odrvene treba koristiti nož ili makaze i paziti da se ne stvaraju povrede. Ako lastari prerastu 50 cm ne treba ih lačiti jer je donje lišće na tim lastarima fotosintetski veoma aktivno, više stvara organsku materiju nego što je troši.