Kako hraniti junice

Ilustracija: Junice, foto: G.Đ.
Ilustracija: Junice, foto: G.Đ.

Bitno je da znama da se ishrana junica i krava razlikuje, da junice treba da ostanu u priplodnoj kondiciji i da nikako njihova kondicija nesme da naginje tovnoj. Takođe je veoma bitno da junice borave u ispustu, da hodaju, da su izložene suncu. Po prestanku ishrane tečnom hranom telad/junice hrane se jednostavnim obrocima sastavljenim pretežno iz kabaste hrane i manjim količinama koncentrata.Koje se kabasto hranivo koristi zavisi od godišnjeg doba i uslova na gazdinstvu. Leti to može biti paša ili zelena hrana sa livada.
Zimi se koristi seno, silaža, repa i druga sočna voliminozna hraniva, razni proizvodi prehrambene industrije i u manjoj meri kvalitetna slama strnih žita (ječam, ovas).
Koncentrovani deo obroka može biti različit u zavisnosti od vrste i kvaliteta kabaste hrane. Uz zelenu masu, silažu ili seno leguminoza može se koristiti prekrupa zrna žitarica dopunjena premiksom minerala i vitamina.

Po navršenoj godini junice se mogu hraniti obrocima bez koncentrata isključivo kvalitetnom kabastom hranom (po volji) ali da se obezbedi dnevni prirast 600-750 gr. Ako kabasta hrana ne zadovoljava onda se dodaje odgovarajuća količina 3-4 nedelje pre osemenjavanja treba primeniti poseban režim ishrane i zadržati ga 2-3 nedelje posle oplodnje. To se postiže ishranom kabastom hranom, tako što se poboljša njen kvalitet i količina a u slučaju ako u ishrani učestvuje koncentrat povećati njegovu količinu u obrokukoncentrata do 2 kg/dan.