Koliko je potrebno vode životinjama

Ilustracija: prasići, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: prasići, foto: Svetlana Kovačević

Značaj vode u savremenoj stočarskoj proizvodnji posebno je izražen. Pored hrane, voda predstavlja drugi neophodan činilac opstanka. Dovoljno o ovome govori i podatak da, zavisno od vrste, kategorije i starosti, 44 do 88% telesne mase životinje ĉini voda. U njoj se rastvaraju organske i neorganske materije,prenose rastvoreni elemenati i jedinjenja, to je sredina u kojoj se odigravaju svi biohemijski procesi, voda

učestvuje u nekim biohemijskim procesima i igra važnu ulogu u termoregulaciji .Voda je ključna za obavljanje više telesnih funkcija, među kojima su regulacija telesne temperature, rast, reprodukcija,  proizvodnja mleka, za sluh i za vid.Ipak. Često proizvođači greše pa napajanje stavljaju u drugi plan, iako je je napajanje stoke i živine podjednako važno kao i njihova ishrana.

Napajanje stoke može da predstavlja i značajnu stavku u ukupnim troškovima uzgoja. Životinjama je neophodan neometani pristup vodi, a takođe bi trebalo da su u mogućnosti da lako dođu do potrebnih količina.

Kravlje mleko sačinjeno je od blizu 90% vode, pa ne čudi što je proizvodnja mleka usko povezana sa unosom vode. Kako bi mogle da piju više, jedu više, kao i da proizvode više mleka, krave zahtevaju neometan pristup svežoj i čistoj vodi.Dnevna količina vode za krave najpre zavisi od unosa suve materije obroka. Za svaki kilogram suve materije obroka krava bi trebalo da unese 4 -6 litara vode, a da bi proizvele 1 litar mleka njima je potrebno najmanje 4 litara vode. To znači da visoko proizvodne mlečne rase moraju uneti oko 150 l vode svakog dana, a unos vode direktno zavisi i od spoljašnje temperature, pa se potreba za vodom povećava sa porastom temperature.Krave mogu da u jednom minutu popiju i do 20 litara vode,a produkcija mleka zavisi od brzine ispijanja vode.Ukoliko se unos vode smanji 40%, smanjiće se i proizvodnja mleka i to za 25%. Iz ovih razloga, neophodno je da izađete u susret potrebama krava u vašem domaćinstvu za vodom. Krave vodu piju dok jedu, kao i neposredno nakon muže. Odgovaraju im velike vodene površine sa kojih mogu da piju brzo i neometano.

Obezbedite im ovakve uslove, a vaše krave ješće više, imaće još veću potrebu za vodom, pa će se i prinos mleka povećati.

U zavisnosti od količine suve materije u obroku, temperature vazduha i fiziološkog stanja organizma, potrebe za vodom kod ovaca variraju tako da u proleće ovcama je neophodno obezbediti 3,5 do 4 litara, a u leto 5 do 6 litara vode, dok je u jesn potreba za vodom manja i iznosi 3 do 3,5 litara.

Svinje uglavnom unose vodu tako što je piju, ali se izvesna količina unosi i kroz hranu, mada i njihov metabolizam takođe stvara vodu. Sveža pitka voda trebalo bi da bude dostupna svinjama, a oprema za napajanje mora biti prilagođena broju grla tako da je jedna pojilica dovoljna za 15 svinja.

Dnevni unos vode kod svinja zavisi od najrazličitijih faktora, kao što su temperature spojašnjosti, način ishrane, te telesna temperatura. . Trebalo bi da imate na umu da prikazane vrednosti oslikavaju potrebe svinja za vodom u termoneutralnom okruženju, kao i u idealnim uslovima, a što nije lako obezbediti u stvarnosti.

Kokoške unose od 1,5 do 2 puta više vode u odnosu na hranu. Ovaj odnos ponajviše zavisi od uslova držanja, a u slučaju da se naruši normalan unos vode, trebalo bi prekontrolisati stanje u jatu, a posebno obratiti pažnju na sastav smeše i nivo natrijuma ali i drugih minerala u hrani.

Povezano

Iz ove kategorije