Kada je vreme za zimsku rezidbu

Ilustracija: rezidba voćaka, foto: R.Cvetković
Ilustracija: rezidba voćaka, foto: R.Cvetković

Rezidba je pomotehnička mera koja ima zadatak da uskladi i uravnoteži vegetavni i generativni potencijal voćaka. Rezidba voćaka prema vremenu kada se ona izvodi može biti rezidba u periodu mirovanja voćaka,  ili takozvana zimska rezidba, i rezidba u vreme vegetacije voćaka ili prolećna. Početak zimske rezidbe je od vremena kada voćka uđe u period mirovanja a to je sa opadanjem lišća. Međutim , ako se sa rezidbom krene suviše rano u jesen, može doći do nepovoljnih posledica , jer voćke koje ulaze u zimu sa velikim presekom grana često pod uticajem
mraza pucaju pa zato u proleće teže i sporuje te rane zarastaju. Takvi preseci često su podložni napadu bolesti što nepovoljno deluje na dugovečnost i vitalnost voćaka. Isto tako i kasna rezidba ima negativne posledice jer se voćke preterano iznuruju i nepotrebno gube znatne količine organskih materija nagomilanih u obliku rezervne hrane.Ovakvu kasnu rezidbu treba izbegavati kod voćaka koje su starija i iznurena. U agroekološkim uslovima našeg reojna najbolje vreme izvođenja ove rezidbe je januar, februar i do prve polovine marta meseca. Ovo je optimalno
vreme izvođenja zimske rezidbe . U nekim godinama kada je zima duga optimalno vreme se produžava čak i do kraja marta meseca.

Zimska rezidba se kod nekih voćaka preporučuje i sa kretanjem vegetacije naročito kod breskve i kasije, koja su podložne izmrzavanju. Prilikom zimske rezidbe treba voditi računa da temperaura vazduha ne bude ispod 0℃, ali se u nekim slučajevima izvodi i do -5℃. Zimska rezidba je ključna mera od koje zavisi i kvantitet i kvalitet proizvoda koji se dobija u procesu proizvodnje određenih voćnih vrsti.Prilikom rezidbe treba se izbalansirati i težiti ka tome da se održi pravilan odnos između razvitka korenovog sistema i nadzemnog dela to jest krune,a uokviru krune odnos između vegetativnih i generativnih organa.Ovo se reguliše intezitetom rezidbe. Pod intesitetom rezidbe podrazumeva se odnos između rodnog i nerodnog drveta kojeg rezidbom treba odstraniti da bi voćka donela kvalitetan rod i istovremeno isvršila obnovu i podmlađivanje rodnih elemenata za narednu godinu.

Povezano

Iz ove kategorije