Kako treba da izgedaju savremena tovilišta

Ilustracija: prasad, foto: pixabay
Ilustracija: prasad, foto: pixabay

Tovilište predstavlja objekat gde mlade svinje borave od 30 kg telesne mase do isporuke klanici. Tovilišta su menjala svoj izgled poslednjih trideset godina a sve u cilju što manjeg uznemiravanja i manipulacije sa životinjama. Moderna tovilišta danas su koncipirana tako da utrošak radne snage bude sveden na minimum uz automatizovanu ishranu i kompjutersku kontrolu mikroklimata.

U razvijenim  zemljama, sve su više zastupljeni boksevi u kojima prasad borave ceo period odgoja i tova, ne menjajući mesto boravka i okruženje čime je izlaganje stresu zbog promene grupe i uspostavljanje hijerarhije praktično eliminisano.

Prasad se prebacuju u tovilište sa starošću od 11-12 nedelja i prosečnom kilažom od 30 kg. Ova težina se obično kreće od 22 do 38 kg u zavisnosti od sistema uzgoja, tehnologije i zdravstvenog statusa farme. Ishrana u modernim tovilištima je u potpunosti automatizovana, i u ovoj fazi proizvodnje pretežno je zastupljen tečni sistem ishrane. Poslednjih petnestak godina u savremenom svinjarstvu silirano zrno kukuruza se ne koristi. Izuzetak su neke stare farme kod kojih se ovakav način ishrane i dalje primenjuje. Ovaj sistem je napušten zbog lake kvarljivosti silaže kao i izuzetno velikog dodatnog, manipulativnog rada.

Prasad u tovilištu potrebno je sortirati u bokseve prema veličini. Najbolje je prasad iz istih bokseva iz odgajivališta smestiti zajedno i u tovilištu. Jednom smeštene svinje u bokseve u tovilištu više se ne mešaju. Broj svinja u boksevima zavisi od njihove konstrukcije i kreće se od 10 do 50 grla. Izuzetak su bolesne životinje koje su smeštene u posebne, za to namenjene bokseve.
Zastareli sistemi koji su nekad korišćeni, a sastoji se od faze predtova i tova su danas u potpunosti prevaziđeni. Ovakav način uzgoja je odbačen,  jer se prasad dva puta prebacuju i stresiraju što negativno utiče na njihove priraste i zdravstveni status.

Povezano

Iz ove kategorije