Postupak registracije vinarije

Ilustracija: Vino, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: Vino, foto: Svetlana Kovačević

Poštovani poljoprivredni proizvođači, ukoliko imate proizvodnju grožđa i želite da unapredite svoje poslovanje, odnosno da proizvodite vino za tržište potrebno je da registrujete vinariju. To podrazumeva određenu proceduru, o kojoj ćemo vas ukratko informisati, a za pomoć u ovom postupku pozivamo vas da se obratite savetodavnoj službi u PSSS Negotin gde možete dobiti svu potrebnu pomoć u vidu informisanja i popuni formulara.

Da bi se bavili proizvodnjom vina za promet morate se registrovati, jer to ne možete kao fizičko lice – registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Prema Zakonu o vinu, proizvodnjom vina može da se bavi pravno lice i preduzetnik, koje je registrovano u Registar privrednih subjekata i koje je upisano u Vinarski registar koji vodi Ministarstvo.
To znači da je najpre potrebno da se fizička lica registruju u Agenciji za privredne registre kao preduzetnici ili pravno lice ispunjavanjem odgovarajućeg obrasca („Registracione prijave“) i dokumentacije koja se prilaže uz prijavu (o detaljima i potrebnoj dokumenetaciji možete se informisati u PSSS Negotin).

5Ukoliko je proizvođač vina ujedno i proizvođač grožđa (ima vinograde odakle koristi grožđe kao sirovinu za preradu) potrebno je da se prijavi i u Vinogradarski registar.
Registrovani preduzetnik ili pravno lice, da bi se bavio proizvodnjom vina potrebno je da se upiše i u Vinarski registar. Zahtev za upis (VV2 obrazac) sa potrebnom dokumentacijom šalje se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gde se formira predmet vezano za podneti Zahtev, a zatim se šalje nadležnom inspektoru u okviru
Odeljenja poljoprivredne inspekcije za vino, rakiju, alkoholna i bezalkoholna pića (za područje rejona Negotinske
Krajine to je u Zaječaru). Nadležni inspektor će zatim izvršiti pregled uslova odnosno prostorija, tehničkih uslova, opreme kao i stručnog kadra koje mora da ispunjava proizvođač vina (prema „Pravilniku o bližim uslovima u pogledu objekata, prostorija, tehničkih uslova, opreme, sudova i uređaja, kao i stručnog kadra koje mora da ispunjava proizvođač šire, vina i drugih proizvoda od grožđa, šire, kljuka i vina koji se koriste u proizvodnji vina“)., pri čemu se pravi odgovarajući zapisnik. Kada proizvođač dobije rešenje postupak je završen i on može da krene nesmetano sa svojom proizvodnjom.
U pogledu stručnog kadra, proizvođač mora da ima zaposleno lice u stalnom radnom odnosu sa stečenim visokim, odnosno višim obrazovanjem u naučnoj oblasti biotehničkih nauka prema studijskom programu, odnosno nastavnom planu i programu čiji sadržaj obuhvata preradu grožđa, proizvodnju vina, odnosno alkoholnu fermentaciju, sa najmanje jednom godinom radnog iskustva na poslovima proizvodnje šire, vina, odnosno drugih proizvoda.
Međutim, proizvođač koji ima godišnji obim proizvodnje do 30.000 litara šire, vina, odnosno drugih proizvoda, u pogledu stručnog kadra mora da ima zaposleno lice u stalnom radnom odnosu sa stečenim najmanje srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju i najmanje šest meseci radnog iskustva na poslovima proizvodnje vina.
Proizvođač – preduzetnik može da obezbedi stručno rukovođenje procesom proizvodnje preko drugog pravnog lica koje je registrovano za pružanje usluga u poljoprivredi i ima zaposleno lice u stalnom radnom odnosu koje u pogledu stručne spreme i radnog iskustva ispunjava odgovarajuće uslove prema navedenom Pravilniku (ovaj kriterijum se može ispuniti i sklapanjem Ugovora sa PSSS Negotin koje ima stručno lice koje će obezbediti stručno rukovođenje procesom proizvodnje i omogućiti proizvođačima do 30.000 litara vina da steknu neophodno radno iskustvo na proizvodnji vina, koje im je potrebno kako bi kasnije mogli sami, kao odgovorno stručno lice, da nastave proces proizvodnje).
Takođe treba napomenuti i da postoji Pravilnik kojim se propisuje način deklarisanja i obeležavanja vina u prometu, odnosno postoje pravila kako izgleda etiketa koju proizvođač vina stavlja na ambalaži, šta se mora, zatim šta se može i šta se ne može na njoj navesti i na koji način. O svim detaljima, pomoći oko registracije, dokumentacije i formulara, deklarisanja vina i ostalo obratite se svojoj savetodavnoj službi na adresi Bukovski put bb, Negotin ili kontaktirajte nas telefonom 019/542-741.

Povezano

Iz ove kategorije