ŠTA JE POTREBNO OD DOKUMENTACIJE ZA OSNIVANJE ZADRUGE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE?

Ilustracija: kukuruz kokičar, Zadruge iz Pukovca, foto: S.K. /DOMAĆINSKA KUĆA
Ilustracija: kukuruz kokičar, Zadruge iz Pukovca, foto: S.K. /DOMAĆINSKA KUĆA

Prilikom osnivanja zadruge u Agenciji za privredne registre potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:
1. Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika. Ovaj obrazac se preuzima sa sajta Agencije za privredne registre i elektronski se popunjava. Za svakog zadrugara popunjava se posebno strana na kojoj se upisuju podaci za zadrugara, i to za svakog zadrugara posebna strana (strana 11 registracione prijave). Na navedenoj strani se unosi i podatak o upisanim, odnosno uplaćenim ulozima zadrugara, pri čemu se upisuje ukupan iznos za svakog zadrugara (uplaćen + upisan).
Prilikom popunjavanja registracione prijave unosi se i pretežna i ostale delatnosti zadruge prema važećoj Uredbi o
klasifikaciji delatnosti, kao i procenat obavljanja istih. Takođe, prilikom registracije izjašnjava se o Poreskoj
prijavi, odnosno da li je zadruga u sistemu PDV-a ili nije. Ukoliko se izjasni da je u sistemu PDV-a prilikom registracije u APR-u automatski će joj biti dodeljen PIB. U registracionoj prijavi navodi se puno poslovno ime zadruge, a može se, ali i ne mora navesti skraćeno poslovno ime, s’tim da se mora voditi računa da se prema važećim zakonima skraćenica ZZ ne moće koristiti u skraćenom poslovnom imenu, već samo pravna forma, npr. zadruga.
Prilikom izbora poslovnog imena treba voditi računa da naziv zadruge ne sme da bude sličan nekom postojećem
nazivu drugog privrednog subjekta, pa se u ovom pogledu treba pridržavati uputstva za izbor naziva koja su data za privredna društva. Prilikom provere postojećeg posovnog imena unosi se samo ime bez pravne forme.
2. Ugovor o osnivanju zadruge sa overenim potpisima osnivača (zadrugara).
3. Dokaz o identitetu zadrugara (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša,
odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu)
4. Zapisnik sa osnivačke skupštine
5. Zadružna pravila
6. Knjiga zadrugara (samo za zadruge sa članarinom)
7. Potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog  uplaćuje, odnosno sporazum zadrugara o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u zadrugu (samo za zadruge sa ulozima), pri tome ulog može svaki zadugar posebno uplatiti ulog na privremeni račun zadruge ili odgovorno lice u ime svih zadrugara. Nakon registracije zadruge u APR-u otvara se račun zadruge u banci u kojoj je otvoren privremeni račun i sedstva se sa privremenog računa prebacuju na račun zadruge.
8. Odluka o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora (ako postoji),
9. Odluka o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora (ako postoji)
10. Dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta i zadružnih pravila i za objavu knjige zadrugara. Naknada za registraciju osnivanja privrednog društva, koji se u skladu sa Zakonom o postupku  registracije u Agenciji za privredne registre registruje u Registar privrednih
subjekata, iznosi 4.900,00 dinara. Prilikom podnošenja registracione prijave za osnivanje privrednog društva
(OD, KD, DOO i AD) uplaćuje se i naknada za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta u iznosu od po 1.000,00 dinara.
Uplate naknada za usluge koje pruža Agencija u okviru Registra privrednih subjekata-privredna društva, vrše se na račun: 840- 29770845-52, model 97, poziv na broj se dobija pritiskom na link Poziv na broj na sajtu Agencije za privredne registre i dobijeni broj se,unosi u uplatnicu.

Povezano