Investicioni projekat u voćarstvu

Ilustracija: mladi voćnjak, foto: Svetlana Kovačević. Domaćinska kuća
Ilustracija: mladi voćnjak, foto: Svetlana Kovačević. Domaćinska kuća

Voćarstvo je jedna od najproduktivnijih poljoprivrednih grana. Zahvaljujući velikom broju voćnih vrsta omogućeno je korišćenje brojnih lokacija i područja sa veoma različitim zemljišnim i klimatskim uslovima za voćarsku proizvodnju, pa i zemljišta slabijih fizičkih, hemijskih i drugih osobina, kao i zemljišta sa većim nagibom.
Svaka proizvodnja, u voćarstvu i vinogradarstvu može se organizovati na više načina, od kojih svaki predstavlja jedan oblik organizacije proizvodnje. Zbog toga veoma bitan i trebalo bi da bude neizostavan činilac u planiranju voćarske proizvodnje je izrada Investicionog prjekta za podizanje voćnjaka.

INVESTICIONI PROJEKAT je dokument koji do detalja opisuje proces ulaganja u stvaranju nekog novog objekta ili osnovnog sredstva, način njegovog funkcionisanja i ekonomske efekte njegovog uspostavljanja.
Šta sadrži jedan investicioni projekat
Pored uvodnog dela koji sadrži stanje proizvodnje te vrste u svetu i kod nas sa malim osvrtom na njenu perspektivu svaki projekat u voćarstvu i vinogradarstvu počinje od:
I AGROEKOLOŠKIH  uslova koji obuhvataju: lokaciju ,veličinu zasada,klimatske karakteristike lokaliteta, pedološke karakteristike zemljišta i saobraćajne uslove – putna mreža;
II EKONOMSKIH  uslova koji obuhvataju : podatke o investitoru, radnu snagu, potrebnu mehanizaciju, stručni nadzor nad odvijanjem investicije III IIITEHNOLOGIJA PODIZANJA ZASADA koji obuhvata: priprema zemljišta i agromelioracije, izbor sorti I podloga, izbor sadnica, rastojanje sadnje, sistem uzgoja, sadnja, nega zasada posle sadnje – I vegetacija, nega zasada u II vegetaciji, nega zasada u III vegetaciji (za vrste koje imaju taj zahtev),
IV PRIMENJENA TEHNOLOGIJA U PUNOJ EKSPLOATACIJI koja obuhvata: ishranu, rezidbu, (zimsku i letnju), vezivanje (kod vrsta koje to imaju), navodnjavanje, održavanje zemljišta, zaštita od bolesti i štetočina, proređivanje (kod pojedinih vrsta, berbu, transport, čuvanje plodova (po potrebi),negu posle berbe.
Na kraju se daje ekonomski efekat eksploatacije zasada na godišnjem nivou.
V PREDRAČUN TROŠKOVA INVESTICIJE obuhvata:
– Predračun troškova pripreme zemljišta i agromelioracija, – Predračun troškova sadnje, – Predračun troškova nege posle sadnje ( I vegetacija), – Predračun troškova nege u II vegetaciji, – Predračun troškova nege u III vegetaciji, – Ukupni troškovi ulaganja u zasad (po 1 ha), – Predračun troškova obezbeđenja izvorišta vode i sistema za navodnjavanje, – Potrebna mehanizacija, – Ograđivanje zasada, – Zaštitne mreže od grada, sunca, kiše i sl, – Predračun troškova nege u punoj eksploataciji.
VI REKAPITULACIJU troškova. – Ekonomski efekat cele investicije.
Investicioni projekat je osnova za izradu biznis plana.

Savremeno organizovana proizvodnja u poljoprivredi sve više poprima industrijski karakter. Specijalizacijom proizvodnje organizacija postaje sve složenija, pa i kreativne sposobnosti organizatora proizvodnje dolaze sve više do izražaja. Ukoliko organizator procesa proizvodnje primenjuje naučne metode rada, savremena naučna dostignuća i praktična iskustva u organizaciji, utoliko je proizvodnja uspešnija. Pravilno usmeravanje proizvodnje u određenom pravcu i racionalna organizacija rada na navedenim osnovama sigurna su pretposlavka za postizanje zadovoljavajućeg uspeha proizvodnje. Zbog toga se mora obezbediti racionalno korišćenje radnog vremena, radne snage, opreme, reprodukcionog materijala i finansijskih sredstava.

Proizvodnju je potrebno organizovati na taj način, da se omogući potpuno usklađivanje svih proizvodnih procesa, posebno onih, kod kojih se ispoljava visok stepen uslovljenosti, kada je reč o vremenu izvođenja pojedinih radnih operacija, potrebnoj radnoj snazi, opremi, finansijskim sredstvima itd. Često puta i najmanja neusklađenost u tom pogledu može nepovoljno da se odrazi na finansijski rezultat. Pokazatelji uspeha poslovanja podložni su čestim promenama, pa se i organizacija proizvodnje mora usklađivati, odnosno menjati, kako bi se i u promenjenim uslovima postigao visok stepen ekonomičnosti, rentabilnosti i produktivnosti rada.

Organizacija proizvodnje treba da se posmatra kao dinamičan proces u kojem se primenom određenih postupaka racionalizacije rada obavlja neprekidno usavršavanje proizvodnje u konkretnim uslovima. Malom izmenom samo jednog činioca proizvodnje, moraju se sagledati posledice takve izmene na rezultate proizvodnje i način organizacije proizvodnje prilagoditi nastalim izmenama. Sve ove faktore treba da uskladi i na najbolji način ukonponuje Investicioni projekat za podizanje savremenog zasada voća.

Povezano

Iz ove kategorije

Patogen lista višnje

Pegavost lišća višnje je najznačajnji patogen lista u proizvodnji ove voćne vrste, i u proizvodnim