Ovo treba znati prilikom telenja

Ilustracija: farma krav, foto: S.K.
Ilustracija: farma krav, foto: S.K.

Vreme telenja kod mlečnih krava se utvrđuje na osnovu datuma pripusta, stanja gravidnosti,  i po spoljnim znacima grla. U toku poslednjeg meseca steonosti upadnu glavne jame, a desna slabina se naročito opusti. Sedam do četrnaest dana pre telenja popuste ligamenti u predelu karlice pa se koren repa udubi, a krsne i sednjačine kosti se istaknu. Vime poraste pri kraju devetog meseca bremenitosti,  i kod pojedinih grla počinje da se luči mleko. Otečeni su polni organi i iz njih počinje da curi gusta sluz. Neposredno pred telenje krave često ležu i ustaju i počinje da se javlja kolostrum.
Telenje može biti lako, otežano i teško.

Ilustracija: tele, foto: S.K.
Ilustracija: tele, foto: S.K.

Obavezno je prisustvo čoveka jer često nije lako pogotovu kod prvotelki. Naročito je potrebna pomoć kada je tele previše veliko da prođe kroz karlicu, a drugi razlog otežanog telenja je nepravilan položaj teleta. Normalno telenje se odvija brzo i krava se najčešće teli u ležećem stavu. Najpre se vodenjak pojavljuje koji se ne sme seći i bušiti. On puca sam, a tele se pojavljuje sa prednjim nogama između kojih je glava. Pri pravilnom telenju nije potrebna nikakva pomoć.
Tri do šest časova nakon telenja, krava bi trebalo da izbaci sama posteljicu. Ona se ne izvlači sve dok sama ne ispadne. Ako posteljica zaostane, to znači da je krava slabe konstitucije,  ili da je bolesna. Ako se ne izbaci za jedan dan, treba intervenisati i obratiti se veterinaru.
Vime je obično puno mleka nakon telenja. Pre nego što se pusti tele da povremeno sisa, vime i sise treba oprati, obrisati i izmusti nekoliko mlazeva.

Ads code goes here
Ilustracija: telenje krave, foto: https://i.ytimg.com
Ilustracija: telenje krave, foto: https://i.ytimg.com

Krava se čisti prvih 14 dana od telenja. To se vidi po sluzi. Materica vrši kontrakcije i izbacuje sve zaostatke steonosti. Sluz je bistra i bez mirisa kada je čišćenje pravilno, a mutno žućkasta i neugodnog mirisa posle teškog i nepravilnog porođaja. U ovom drugom slučaju, sluz pokazuje da je materica krave bolesna pa zbog toga treba preduzeti mere lečenja.
Pre samog telenja, u staji treba pripremiti mesto na kome će se grlo teliti. U manjim štalama pravi se privremeni boks za telenje, a u većim se oprema jedno manje odelenje. Treba paziti da u boksu,  ili u prostoriji za telenje ne bude hladno i da ne bude promaje.

Boks mora biti čist. Posle svakog telenja treba ga dezinfikovati. Pod se tom prilikom posipa krečnim mlekom ili hlornim krečom. Daske od kojih je boks sagrađen obično se kreče. Pod se prostire debelim slojem čiste i suve slame. Posle telenja, slamu treba izbaciti i zapaliti.