Koliko puta se obavlja kultiviranje kukuruza

Ilustracija: njiva kukuruza, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: njiva kukuruza, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Dubina kultiviranja zavisi od uzrasta kukuruza, pri čemu je u fazi od 3 – 5 listova dubina manja i obrnuto. Različita je i brzina kretanja traktora – kod nižeg kukuruza sporija, a u kasnijim fazama razvića biljaka veća brzina. Ukoliko je brzina kretanja suviše velika, a biljke niske u porastu veoma često može doći do zatrpavanja biljaka. Takođe potrebno je voditi računa o dubini rada ove agrotehničke mere, ali isto tako i širini zaštitne zone, kako ne bi oštetili koren ili stablo biljaka. Dubina međuredne kultivacije treba da bude različita u zavisnosti od intenziteta zakorovljenosti i faze razvića biljaka kukuruza. Prva kultivacija obavlja se na dubini 10-12 cm, druga na 6-8 cm i treća 5-6 cm.

Broj kultiviranja zavisi od uzrasta biljaka i količine padavina.

Ilustracija: nijva kukuruza, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: nijva kukuruza, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Preporuka je da kukuruz treba kultivirati posle svake obilnije kiše, kako bi se konzervirala vlaga, dodao vazduh korenovom sistemu i razbila eventualna pokorica, sve dok traktor može ući u njivu, a da ne ošteti usev, ali ne manje od dva puta. Prilikom međuredne kultivacije obično se i izvodi prihranjivanje biljaka kukuruza azotnim đubrivima. Međuredna kultivacija je od posebnog značaja u organskoj biljnoj proizvodnji, u kojoj nije dozvoljena primena klasičnih herbicida.

Povezano