Podsticaji za nabavku nove opreme za navodnjavanje

Ilustracija: navodnjavanje, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: navodnjavanje, foto: Svetlana Kovačević

Uprava za poljoprivredno zemljište raspisala je Konkurs za nabavku nove opreme za navonjavanje i iskop bunara u funkciji za navodnjavanja za 2019. godinu.
Korisnik sredstava ostvaruje pravo na sredstva za iskop bunara u funkciji navodnjavanja ukoliko je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i u aktivnom je statusu i ukoliko je upisao u Registar parcelu koja je zemljište koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju (njiva, vrt, voćnjak, vinograd, livada, pašnjak i trstik) na kojoj se treba da se vrši iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja i vlasnik je te parcele.
Iznos sredstava koji se odobrava je do 80% vrednosti po dužnom metru iskopa/bušenja bunara, odnosno do 3.000 dinara po dužnom metru iskopa/bušenja bunara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Maksimalni iznos sredstava po podnetoj prijavi koji može biti odobren je 250.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

 

Zahtevi se podnose do 3. juna 2019. godine.

Uz zahtev se podnosi predračun ovlašćenog izvođača radova, i to samo za zemljane radove koji se izvode prilikom bušenja bunara. Uprava za poljoprivredno zemljište nakon pregleda dokumentacije i ispunjenosti uslova donosi Rešenja o odobravanju predloženih radova za svaku podnetu prijavu. Nakon dobijanja Rešenja podnosilac zahteva pristupa realizaciji investicije, odnosno iskopu bunara u roku koji je naveden u rešenju i dostavlja Upravi potrebnu dokumentaciju, odnosdo dokaz o realizaciji investicije.
Treba napomenuti da se ovi podsticaji ne odnose na već iskopane bunare i da iskop bunara mora služiti u svrhu navodnjavanja poljoprivrednih kultura.

Ukoliko su poljoprivredni proizvođači u 2019. godini nabavili novu opremu z navodnjavanje mogu Upravi za poljoprivredno zemljište podneti zahtev za povraćaj sredstava do 01.07.2019. godine.

Iznos sredstava koji se odobrava je do 60% vrednosti nabavljene opreme za navodnjavanje bez uračunatog poreza na dodatu vrednost na koju se odnosi prijava i koja se smatra prihvatljivim investicionim ulaganjem u smislu ovog konkursa.

Maksimalni iznos sredstava koji može biti odobren po podnetoj prijavi je 3.000.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Korisnik sredstava pravo na sredstva za nabavku nove opreme za navodnjavanje može da ostvari ako je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu i ako je upisao u Registar parcele na kojima se postavlja oprema za navodnjavanje.
Korisnik sredstava pravo na sredstava može da ostvari ako za predmetno investiciono ulaganje ne koristi i neće koristiti podsticaje, subvencije i donacije po drugom osnovu i kod drugih organa i institucija.
Korisnik sredstava može da podnese najviše jednu prijavu koja se odnosi na nabavljenu opremu minimalne vrednosti 40.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Prihvatljiva investiciona ulaganja za nabavku nove opreme za navodnjavanje u smislu ovog konkursa predstavlja nabavka nove opreme za navodnjavanje, i to:
– pumpe, agregata za pumpu (na dizel, benzinski i elektropogon), fertigatora, fertigacione pumpe, manometra, filtera, okitena (dovodnih cevi), razvodnih cevi, dripova/laterala, kapajućih traka, kapaljki, rasprskivača (sprinklera), tifona, tifona sa kišnom rampom, kišne rampe, kišnog krila, vodenog topa/topa za navodnjavanje, centar pivota, rezervoara i cisterne u funkciji obezbeđivanja vode za navodnjavanje;
– za izgradnju bunara: bunarska cev, filterska bunarska cev.
Napomena: sva oprema koja je predmet ostvarivanja prava na sredstva mora da bude u funkciji navodnjavanja parcela prijavljenih na Obrascu prijave.

dipl. ing. Svetlana Jerinić