Koji je najbolji način držanja mlečnih krava

Ilustracija: krave na ispaši
Ilustracija: krave na ispaši, foto: Domaćinska kuća

Slobodan način držanja mlečnih krava prikladan je za farme s većim brojem krava. U takvim štalama potrebno je osigurati kravama: prostor za ležanje i odmaranje (ležišta), prostor za slobodno kretanje krava u štali i izvan nje (ispusti), prostor za hranjenje krava (nečisti dio) i prostor za mužu krava (centralno izmuzište).

Slobodan način držanja krava jeftiniji je u izgradnji i omogućava maksimalno korišćenje mehanizacije, automatsku mužu, hranjenje i izđubravanje. U slobodnom načinu držanja krava načini držanja krava jesu: u pojedinačnim ili grupnim liga boksovima, na dubokoj prostirci i kombinovano držanje krava.

Kombinovano ili poluslobodno držanje krava omogućava veće kretanje krava nego u vezanom držanju.
Postoji nekoliko kombincija vezanog i slobodnog držanja krava, zavisno od faze proizvodnje i godišnjeg doba:
– slobodno držanje u zasušenoj fazi i vezano držanje u laktaciji,
– vezano držanje krava zimi i slobodno držanje leti na pašnjaku, muža se obavlja na pokretnom izmuzištu,
– hranjenje i muža krava u štali, a ostalo vreme slobodno na ispustu ili na pašnjaku.

Stručnjaci savetuju da se pre svake veće stočarske proizvodnje uradi analiza zemljišta kako bi se videlo koja vrsta stočnih biljaka najbolje uspeva na stočarskom imanju jer se na taj način smanjuju troškovi koji odlaze na ishranu grla. Preporuka je i da se što više u ishrani koristi silaža i senaža koja daje proteine i energiju samim grlima.