Ovo je isplativ način tova

Ilustracija: krava i tele, foto: Ivana Damnjanović
Ilustracija: krava i tele, foto: Ivana Damnjanović

Jedan od najisplativijih sistema tova u govedarstvu jeste sistem krava- tele .To je naročito isplativo kod proizvođača koji poseduju velike pašnjačke površine.
Ovaj sistem podrazumeva specifičan način držanja goveda za tov odnosno proizvodnju mesa. Osnovni proizvod ovakvog sistema nije mleko, već tele,koje u ovakvom sistemu ostaje sa majkom do 6-7 meseci starosti. U Evropskoj uniji sistem krava tele čini 36% ukupnog stočnog fonda.

U sistemu krava- tele , krava najveći deo godine provodi sa teletom na pašnjaku. Ovo je način držanja koji nije intenzivan (ekstenzivno držanje), i podrazumeva korišćenje zemljišta koje nije pogodno za ratarsku proizvodnju. Prednosti ovakvog načina uzgoja je ekonomičnost. Na ekonomičnost najčešće utiče način ishrane,  a to je korišćenje pašnjaka tokom sezone ispaše, dok se u zimskom periodu ishrana temelji na kabastoj hrani uz dodatak malih količina koncentrata.

Ovaj način pored brdskih predela sa pašnjacima može biti isplativ i u ravničarskim predelima jer se u ishrani mogu koristiti šećerna repa, slama, kukuruzovina …Tokom zime potrebe krava mogu se zadovoljiti sa 25-30 kg kvalitetne travne senaže kombinovano sa određenom količinom koncentrata. Krave se drže van štale na ispaši dok god klimatski uslovi to dozvoljavaju , u toku zime krave borave u štalama.