Prva oplodnja junica

Ilustracija: Izložba stoke, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: Izložba stoke, foto: Svetlana Kovačević

Momenat prve oplodnje junica je veoma važan sa stanovišta ulaska grla u priplod ali i proizvodnog veka i životne proizvodnje grla. Junice simentalske rase polnu zrelost ( fiziološku ) često dostižu i sa 8 – 9 meseci i sa telesnom masom ispod 300 kg. To ne znači da su u tom uzrastu i spremne za oplodnju. Pored fiziološke zrelosti junice moraju da dostignu i odgovarajuću telesnu razvijenost da bi nesmetano prošle kroz period steonosti, imale normalan porođaj i dale očekivanu proizvodnju mleka. U praksi je to uglavnom momenat kada junice imaju 15 meseci starosti, telesnu masu ne ispod 400 kg i telesnu razvijenost na nivou od oko minimum 60 % u odnosu na razvijenost odraslih grla u toj rasi.
Ranijom oplodnjom stvaraju se preduslovi za usporeni porast grla, teži porođaj, duži servis period, manju proizvodnju mleka kao u prvoj tako i u kasnijim laktacijama. Ni druga krajnost, suvišno čekanje sa prvom oplodnjom, nije poželjno jer se grla kasno uvode u priplod što utiče na ekonomiku proizvodnje ( produžuje se generacijski interval ).

Takođe se postavlja i pitanje da li grla kasnijom proizvodnjom mogu da nadoknade ono što je u startu izgubljeno čekanjem na prvu oplodnju uz eventualno još neki duži servis period. U praksi se može desiti da neki proizvođači u želji da grla što pre porastu, ista hrane obrocima koji su iznad njihovih potreba. Posledica je uglavnom tovna kondicija grla koja treba da služe za priplod i normalno opet nepoželjne posledice poput zaostajanja posteljice, teškog porođaja, manje mlečnosti itd. Radi lakšeg telenja junica za prvu oplodnju treba koristiti seme bikova koji su testirani i daju sitniju telad.