Pokrajina daje 501 milion

Ilustracija: Sa Sajma seoskog turizma, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: Sa Sajma seoskog turizma, foto: Domaćinska kuća

Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine raspisala je Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja.

Opšti cilj javnog konkursa je podrška lokalnim samoupravama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u realizaciji projekata koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, rast i razvoj malih i srednjih preduzeća, unapređenje turističkih potencijala, povećanje zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanje poslovne i investicione klime.

Za realizaciju Konkursa predviđena su sredstva u iznosu od 501.000.000,00 dinara.

Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu namenjena su za finansiranje i sufinansiranje projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije i sanacije objekata poslovne infrastrukture i turističke infrastrukture u javnoj svojini na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, uključujući i infrastrukturu koja obezbeđuje funkcionalno integrisanje poslovne i turističke infrastrukture u okruženje (saobraćajna, komunalna, elektroenergetska, energetska infrastruktura i slično).

Pravo učešća na javnom konkursu imaju jedinice lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Podnosilac prijave može da podnese samo jednu prijavu na javni konkurs.

Prijava za učešće na javnom konkursu se podnosi u zatvorenoj koverti, zatvorena na način da se prilikom otvaranja prijave može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, lično na pisarnicu Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 časova na adresu: UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 25 sa naznakom: „Prijava na javni konkurs broj 136-401-37/2020-03/4 – Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja – NE OTVARATI“.

Javni konkurs je otvoren od 13.01.2020. godine do 24.01.2020. godine do 16.00 časova.

 

Blagovremena prijava je prijava koja je primljena od strane Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine u utvrđenom roku, odnosno do 24.01.2020. godine do 16.00 časova.

Sve informacije u vezi sa javnim konkursom mogu se dobiti u Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine pozivom na telefon broj 021/4881 808, svakog radnog dana, od 9.00 časova do 15.00 časova, u periodu od 13.01.2020. godine do 24.01.2020. godine, ili putem elektronske pošte na adresu dunja.stojsic@vojvodina.gov.rs.

Povezano

Iz ove kategorije