Subvencionisani krediti Ministarstva poljoprivrede u saradnji sa Bankama

Ilustracija: Traktor, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: Traktor, foto: Svetlana Kovačević

Krediti, po povlašćenim uslovima, sa jedan odsto kamate, na tri godine, može da se dobije za razvoj stočarstva, nabavku životinja, plaćanje premije osiguranja ili kupovinu hrane za stoku, mehanizacije, opreme ili razvoj ratarstva, vinogradarstva, cvećarstva i voćarstva. Kako se navodi u Uredbi, pojedinac ili preduzetnik može da uzme kredit do šest miliona dinara, a firma do 18 miliona dinara. Iznos kredita za likvidnost je do tri miliona dinara.

Za realizaciju ove pomoći, država je izdvojila 1,45 miliona dinara. Zajedno sa usvojenom Uredbom o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima, kroz olakšan pristup korišćenja kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije, u vrednosti od 1,45 miliona dinara, poljoprivrednicima će ukupno biti na raspolaganju 2,6 miliona dinara.

Poljoprivrednici u Srbiji nisu morali da budu u sistemu PDV, da bi konkurisali za pomoć države. Bilo je dovoljno samo da su u Registru poljoprivrednih gazdinstava. Čak ni za meru uzimanja kredita.

Pravo na kreditnu podršku pod uslovima utvrđenim ovom uredbom ostvaruju:

  • fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
  • preduzetnik;
  • pravno lice, i to:

-zemljoradnička zadruga sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava,

-ako je razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši Ministarstvo, shodnom primenom zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Poslove inspekcijskog nadzora Ministarstvo vrši preko poljoprivrednog inspektora.

Zahtev za odobravanje podnosi se banci do 1. novembra 2020.godine.