Šta je potrebno od dokumentacije za HID broj

Ilustracija: Farma krava, foto: S.K.
Ilustracija: Farma krava, foto: S.K.

Veoma često pitanje poljoprivrednih proizvođača je na koji način i šta je sve potrebno od dokumentacije da se izvrši prenos vlasništva nad domaćim životinjama sa jednog vlasnika na drugog, ili zbog iznenadne smrti vlasnika.

HID je jedinstveni dvanaestocifreni broj gazdinstva (engl. Holding IDentification Number) pod kojim je gazdinstvo registrovano u Centralnoj bazi- registru gazdinstva. Sva gazdinstva na kojima se nalaze životinje – privremeno ili trajno, moraju biti registrovana u Centralnoj bazi podataka Uprave za veterinu. Za promenu podataka sa jednog lica na drugo potrebno je sledeće:

  • Popunjen Zahtev za promenu podataka na gazdinstvu
  • Izjava o saglasnosti da se HID prevodi sa jednog lica na drugo, potpisana od strane oba lica i overena kod notara
  • Fotokopija lične karte oba lica
  • Kopija o uplaćenoj taksi od 320,00dinara na žiro račun: 840-742221843-57; poziv na broj 97, broj opštine gde se vrši uplata, primalac je budžet Republike Srbije, a svrha je uplata administrativne takse.

Ukoliko se promena HID-a vrši zbog smrti vlasnika potrebno je i Rešenje o ostavinskoj raspravi. Zahtev za promenu ili ažuriranje podataka o gazdinstvu podnosi se lično Regionalnoj kancelariji veterinarske inspekcije uz dostavljanje svih potrebnih dokaza za traženu promenu.

Povezano

Iz ove kategorije