Podnošenje zahteva za podsticaje za višegodišnje zasade

Ilustracija: sadnice borovnice, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: sadnice borovnice, foto: Svetlana Kovačević

Podnošenje zahteva za podsticaje za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka je u toku.

Zahtev se podnosi Upravi za agrarna plaćanja na adresu Bulevar kralja Aleksandra 84, Beograd a rok za podnošenje je od 1. maja do 31. avgusta tekuće kalendarske godine, a za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine od 1. maja do 30. septembra tekuće kalendarske godine.

Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na podsticaje podnošenjem samo jednog Zahteva. Za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine može se podneti još jedan zahtev u istoj kalendarskoj godini.

Uz Zahtev se prilaže i određena dokumentacija:

– račun na ime podnosioca zahteva o plaćenom iznosu za kupovinu sadnica voćaka,

– račun na ime podnosioca zahteva o plaćenom iznosu za pripremu zemljišta a za proizvodne zasade borovnice račun sa postavljenim sadnicama borovnica u saksijama/vrećama sa supstratom, odnosno za supstrat za klasične zasade borovnica na bankovima,

– račun na ime podnosioca zahteva o plaćenom iznosu za analizu zemljišta

– račun na ime podnosioca zahteva o plaćenom iznosu za nabavku naslona, odnosno kolja, odnosno predračun na ime podnosioca zahteva za planiranu nabavku naslona;

– izvod iz Registra privrednih subjekata za pravna lica, odnosno preduzetnike ne stariji od šest meseci;

– kopija plana u razmeri 1:1.000, 1:2.500, 1:2.800 ili 1:2.880 i izvod iz katastra nepokretnosti sa podacima o vlasništvu, teretima i ograničenjima

– sertifikat supstrata za proizvodni zasad borovnice

– overena izjava podnosioca zahteva da po nekom drugom osnovu ne koristi podsticajna sredstva za podizanje istih proizvodnih zasada, odnosno da je izvršena priprema zemljišta

– investiciona saglasnost, odnosno odobrenje Ministarstva za podizanje višegodišnjih zasada na zakupljenom poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini, osim za zasade jagode;

– ugovor o zakupu, odnosno korišćenju ako je proizvodni zasad podignut na zakupljenom zemljištu ili zemljištu za koje je sklopljen ugovor o korišćenju overen kod nadležnog organa

Uz račun prilaže se fiskalni isečak odnosno overena potvrda o prenosu sredstava odnosno overen izvod iz banke, kao dokaz o izvršenoj uplati.

Nakon obrade dokumentacije i izvršene kontrole na terenu, Uprava za agrarna plaćanja donosi rešenje o isplati podsticaja na osnovu koga se vrši uplata na namenski račun podnosioca zahteva.

Povezano