Kada se podnose zahtevi za mleko

Ilustracija: farma ovaca, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: farma ovaca, foto: Domaćinska kuća

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o izmeni i dopunama pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko.

U ovom Pravilniku u članu 4. dodat je stav 2, koji glasi:

„Ako isporučilac mleka predaje mleko pravnom licu odnosno predzetniku preko pravnog lica ili preduzetnika koji prikuplja mleko u ime i za račun pravnog lica odnosno preduzetnika (u daljem tekstu: posrednik), posrednik mora da ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove, odnosno opšte uslove za higijenu hrane u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.“

Ako je isporučilac mleka iz stava 1 ovog člana predao mleko pravnom licu odnosno preduzetnik uz obrazac 2 podnosi se i kopija ugovora o poslovno tehničkoj saradnji i otkupu mleka za pravno lice odnosno preduzetnika.

Zahtev za premiju, za svaku kalendarsku godinu, podnosi se kvartalno, i to:

1) za četvrti kvartal (1. oktobar – 31. decembar prethodne kalendarske godine) – od 1. januara do 15. januara tekuće kalendarske godine;

2) za prvi kvartal (1. januar – 31. mart tekuće kalendarske godine) – od 1. aprila do 15. aprila tekuće kalendarske godine;

3) za drugi kvartal (1. april – 30. jun tekuće kalendarske godine) – od 1. jula do 15. jula tekuće kalendarske godine;

4) za treći kvartal (1. jul – 30. septembar tekuće kalendarske godine) – od 1. oktobra do 15. oktobra tekuće kalendarske godine.“.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, a primenjuje se od 1. januara 2021. godine.

Povezano

Iz ove kategorije