Kako izgledaju današnja tovilišta

Ilustracija: svinje i prasići, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: svinje i prasići, foto: Svetlana Kovačević Domaćinska kuća

Tovilište predstavlja objekat gde mlade svinje borave od 30 kg telesne mase do isporuke klanici. Tovilišta su menjala svoj izgled poslednjih trideset godina,  a sve u cilju što manjeg uznemiravanja i manipulacije sa životinjama. Moderna tovilišta danas su koncipirana tako da utrošak radne snage bude sveden na minimum uz automatizovanu ishranu i kompjutersku kontrolu mikroklimata. U razvijenim svinjarskim zemljama, sve su više zastupljeni boksovi u kojima prasad borave ceo period odgoja i tova, ne menjajući mesto boravka i okruženje čime je izlaganje stresu zbog promene grupe i uspostavljanje hijerarhije praktično eliminisano.

Prasad se prebacuju u tovilište sa starošću od 11-12 nedelja i prosečnom kilažom od 30 kg. Ova težina se obično kreće od 22 do 38 kg u zavisnosti od sistema uzgoja, tehnologije i zdravstvenog statusa farme. Ishrana u modernim tovilištima je u potpunosti automatizovana, i u ovoj fazi proizvodnje pretežno je zastupljen tečni sistem ishrane.

Poslednjih petnestak godina u savremenom svinjarstvu silirano zrno kukuruza se ne koristi. Izuzetak su neke stare farme kod kojih se ovakav način ishrane i dalje primenjuje. Ovaj sistem je napušten zbog lake kvarljivosti silaže kao i izuzetno velikog dodatnog, manipulativnog rada.

Prasad u tovilištu potrebno je sortirati u boksove prema veličini. Najbolje je prasad iz istih bokseva iz odgajivališta smestiti zajedno i u tovilištu. Jednom smeštene svinje u bokseve u tovilištu više se ne mešaju. Broj svinja u boksovima zavisi od njihove konstrukcije i kreće se od 10 do 50 grla. Izuzetak su bolesne živitinje koje su smeštene u posebne, za to namenjene bokseve.
Zastareli sistemi koji su nekad korišćeni, a sastoji se od faze predtova i tova su danas u potpunosti prevaziđeni. Ovakav način uzgoja je odbačen jer se prasad dva puta prebacuju i stresiraju,  što negativno utiče na njihove priraste i zdravstveni status.

Povezano

Iz ove kategorije