Deset zapovesti uspešnog osemenjavanja

Ilustracija: svinje, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: svinje, foto: Domaćinska kuća

Na uspešnu i ekonomičnu reprodukciju u presudnoj meri utiče menadžment za veštačko osemenjavanje. U cilju očuvanja reprodukcionog  učinka i potencijala, menadžment treba da se pobrine da se svi akteri pridržavaju sledećih  osnovnih pravila:

1. Stimulacija krmače

Posmatranje estrusnog ciklusa treba da obavlja uvek ista osoba, u isto vreme, kada u štali vlada mir. Ključ uspeha stimulacije krmače je oponašanje izazovnog grlenog roktanja nerasta. Strpljenje i briga osobe koja se stara o krmači direktno utiče na pojavu tzv. refleksa stajanja. Nakon ostvarivanja kontakta, u cilju uspešnog izazivanja refleksa stajanja, potrebno je da pritiskamo, dodirujemo prepone, pritiskamo leđa krmače i sprovedemo tzv. test jahanja.

2. Kontakt sa nerastom

Trećeg – četvrtog dana nakon odvajanja dnevno dva puta u trajanju od 15-30 minuta, zajedno sa nerastom obavljamo posmatranje estrusnog perioda. Tokom osemenjavanja treba obezbediti odgovarajući kontakt krmače sa nerastom. Nerast koji stoji iza zaštitne ograde može da izazove refleks stajanja kod 4-6 krmača. Važno je da krmača u punoj meri oseti prisustvo nerasta (kroz, vid, sluh, miris, dodir).

3. Optimalan termin osemenjavanja  

Organizaciju osemenjavanja treba prilagoditi ponašanju krmače u estrusnom periodu. Ovulacija se javlja 40-48 sati nakon početka estrusa. Kod krmača sa ranim estrusom refleks stajanja može da potraje 72 sata. Vremenski period između prvog i ponovljenog osemenjavanja treba da iznosi 16-24 časa. U cilju uspeha često treba obaviti i treće osemenjavanje. Kod krmača sa kasnim estrusom (sa intervalom između odvajanja i estrusa u trajanju od 6 dana) refleks stajanja je znatno kraći. Ovulacija se javlja u prva 24 časa refleksa stajanja, zato se osemenjavanje obavlja na početku pojave refleksa stajanja. U slučaju potrebe, postupak se ponavlja nakon 12 časova.

4. Svetlosni režim

Svetlost ispoljava stimulativno dejstvo na regije mozga (hypothalamus, hypophisa) odgovorne za proizvodjnu polnih hormona, koji igraju presudnu ulogu u nastanku estrusa. Dobri rezultati mogu da se postignu uz svetlo jačine 300-500 luksa u trajanju od 12-14 časova dnevno u visini glave krmače.

5. Higijena

U prostoriji za osemenjavanje adekvatna higijena može se obezbediti stalnim čišćenjem. Prilikom inseminacije, pre uvođenja katetera treba obrisati perineum i obaviti kontrolu vaginalnog sekreta.  Krmače sa nepravilnim lučenjem treba lečiti ili isključiti iz priploda.

6. Pomoćna sredstva za osemenjavanje 

Specijalni pojas (gurtna) i tzv. sedlo, zatim stezač prepona omogućavaju da se u isto vreme obavi osemenjavanje više krmača, a uz to doprinose stimulaciji krmača i štede vreme.

7. Dokumentacija

Za optimalizaciju produktivnosti neophodno je vođenje dnevnika. Zapisuje se vreme odbića, prvih znakova estrusa, pojave refleksa stajanja, kao i uočavanje raznih anomalija (nepravilno lučenje, ne baš idealni refleks stajanja itd.), poreklo materijala za inseminaciju, procenat suprasnosti, procenat prašenja, veličina stada. Podaci koji se vode kroz duži period omogućavaju formiranje menadžmenta za posmatranje fonda svinja.

8. Hlađenje – vlaženje vodom

Optimalna stajska temperatura, u skladu sa načinom držanja, iznosi 15-20°C. U letnjem periodu zbog prevencije toplotnog stresa, u prvih 30 dana suprasnosti temperatura prostorije ne sme da bude iznad 28°C. Temperatura veća od pomenute može dovesti do odumiranja embriona. Održavanje temerature u prostoriji na optimalnom niovu smanuje mogućnost toplotnog stresa, poboljšava unos stočne hrane i ponašanje u estrusnom periodu, te skraćuje interval između odbića i estrusa. Optimalna temperatura prostorije smanjuje broj tzv. povratnih estrusa i povećava veličinu stada.

9. Rukovanje kateterom

Katetere treba skladištiti u sterilnim uslovima, na mestu bez prašine. Koristimo samo katetere za jednokratnu upotrebu kako bi se sprečio prenos mikroorganizama. Nakon što se otpakuje, kateter odmah treba uvesti u vaginu.

10. Analiza sperme

Kvalitet sperme treba proveriti i u laboratoriji i na farmi gde se krmače nalaze.

„>

Povezano

Iz ove kategorije