Kako suzbiti korove u organskoj proizvodnji

anska poljoprivreda, foto. domaćinska kuća
anska poljoprivreda, foto. domaćinska kuća

Biološke mere suzbijanja korova u organskoj proizvodnji podrazumevaju u stvari primenu prirodnih neprijatelja korova. Prisutnost korova može se smanjiti na primer veštačkim inficiranjem korovskih biljaka uzročnicima bolesti i razmnožavanjem insekata koji njima štete. Takođe, suzbijanje korova pomoću ovaca je odavno poznata mera, međutim korovi se tako mogu i proširiti.

Primena alelopatije isto može doprineti smanjivanju konkurentske sposobnosti korova u organskoj proizvodnji. Alelopatija znači direktan ili indirektan uticaj jedne biljke na drugu biljku proizvodnjom alelohemikalija u okruženju i u stvari je prirodni fenomen. Kolini ili alelohemikalije su sekundarni metaboliti biljke i oni nemaju neku značajnu ulogu u primarnom metabolizmu. Biljke mogu direktno da ih izluče u okolinu ili da nastanu kao proizvod razlaganja.

Takođe mogu inhibitorno da deluju na druge useve, na korove, pa čak i na isti usev koji ih i u stvari i proizvodi. Primena alelopatije praktično se vrši ostavljanjem žetvenih ostataka kao pokrivača na zemlji, primenom malča od nadzemnih delova biljaka ili prskanjem određenim vodenim rastvorom. Taj vodeni rastvor se pravi od svežeg ili suvog biljnog materijala na više načina.

Gajenje pokrovnih useva se kombinuje sa drugim načinima suzbijanja korova, pa se tako uspostavlja stalan pritisak na korove i povećava se biodiverzitet u agroekosistemima. Preventivno delovanje na pojavu korova postiže se kroz dva dela. Prvi deo, kroz konkurenciju za svetlost, hranu i vlagu u zemljištu tokom ciklusa rasta pokrovnog useva, i drugi deo kroz fizičko-hemijske uticaje koji se javljaju kada ostaci od pokrovnih useeva ostaju na površini zemljišta ili se zaoru.

Na primer, efekat na korove uglavnom je veći kada se kao pokrovni usevi seju neke vrste iz porodice Poaceae i Brassicacea, nego kada se seju vrste iz porodice Fabaceae, bez obzira na to da li se koriste tokom vegetacije ili se zaoravaju.

Zaključak je da kombinovanjem konkurentskih odnosa i alelopatije mogu se stvoriti uslovi u kojima će biljka koja se gaji imati itekako prednost nad korovskim biljkama.

Povezano