Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine Raška za 2021. godinu

Ilustracija: Muzej u Gnjilici, foto: S,K.
Ilustracija: Muzej u Gnjilici, foto: S,K.

Komisija za sprovođenje Konkursa za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na osnovu Odluke o budžetu opštine Raška za 2021. Godinu, na osnovu članova 8. i 9. Pravilnika o dodeli podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine Raška („Sl. list opštine Raška“, broj 225. Od 12.02.2021.g.), Strategije održivog razvoja opštine Raška 2009-2019 godine i Studije izvodljivosti za razvoj ruralnog turizma sa akcentom na poljoprivredu i razvoj etno sela Opštine Raška, raspisuje

KONKURS    za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine Raška za 2021. godinu

Uslovi konkursa
Ovim konkursom uređuju se uslovi i način korišćenja i ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine Raška za 2021. godinu, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku.
Ukupan iznos podsticajnih sredstava koja se dodeljuju realizacijom ovog konkursa iznosi 4.000.000,00 dinara, koja su opredeljena Odlukom o budžetu opštine Raška za 2021. godinu.
Svrha dodele podsticajnih sredstva je stvaranje uslova za unapređenje i razvoj seoskog turizma i obezbeđenje kvalitetnih ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskim turističkim domaćinstvima na teritoriji opštine Raška, a samim tim i unapređenje ruralne-ekonomije i kvaliteta života na seoskom području.
Konkursom se utvrđuje:
– predmet konkursa,
– korisnici podsticaja, u
– ukupno opredeljena sredstva,
– vrste podsticaja,
– Definisanje prihvatljivih i neprihvatljivih troškova, tj. troškovakoji su u skladu sa pravlnikom,
– uslovi koje moraju ispunjavati učesnici po konkursu,
– postupak dodele podsticajnih sredstava,
– namena i maksimalan iznos podsticajnih sredstava,
– rok za podnošenje zahteva,
– rok za donošenje odluke o dodeli podsticajnih sredstava,
– dokumentacija koja se podnosi uz zahtev,
– način odlučivanja,
– način i postupak kontrole upotrebe odobrenih sredstava kao i
– ostale informacije vezane za podnošenje prijave na Konkurs.

Predmet konkursa
Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na unapređenje razvoja ruralnog turizma, za investicije koje se sprovode sa ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima, i to:

1. Podsticaji za podršku investicijama za izgradnju, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje objekata, u cilju privođenja nameni, kao i nabavke opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima u seoskim turističkim domaćinstvima ili domaćoj radinosti, u skladu sa članom 20. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi .
2. Podsticaji za podršku investicijama za promociju nepoljoprivrednih aktivnosti na selu putem izrade ili modernizacije i profesionalizacije turističkih internet stranica i drugih promotivnih aktivnosti.

Korisnici podsticaja
Podsticajna sredstva za razvoj seoskog turizma dodeljuju se kao namenska, bespovratna sredstva u vidu podsticaja na osnovu konkursa.

Pravo na korišćenje podsticaja, pod uslovima utvrđenim ovim Konkursom imaju:
1. Fizička lica čiji su ugostiteljski objekti kategorisani kao seosko turističko domaćinstvo ili kuća, soba ili apartman u domaćoj radinosti;
2. Fizičko lice- nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
3. Preduzetnik.

Vrste podsticaja – Vrste prihvatljivih troškova

Podsticaji u skladu sa ovim Konkursom obuhvataju:
1. Izgradnju novih objekata – autentični seoski objekti;
2. Radove investicionog i tekućeg održavanja postojećih objekata domaće radinosti ili seoskog turističkog domaćinstva kao i postojećih autentičnih seoskih objekata uz očuvanje narodnog graditeljstva i tradicionalne arhitekture, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
3. Adaptaciju kupatila, saune, kuhinje i uvođenje sistema centralnog grejanja, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
4. Radove investicionog održavanja u cilju privođenja nameni autentičnih objekata na selu- vodenica, vetrenjača, koji su u funkciji seoskog turizma;
4.a. izgradnja objekata za osnivanje prodajnih mesta na gazdinstvima za direktnu prodaju tradicionalnih zanatskih proizvoda i suvenira u pojedinačnom ili udruženom interesu proizvođača.
5. Poboljšanje pratećih sadržaja u oblasti rekreacije i nabavke dvorišnog mobilijara, radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu:
6. Izgradnju bazena (nadzemnih i ukopanih);
7. Parterno uređenje dvorišta;
8. Opremanje objekata radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
9. Promocija nepoljoprivrednih aktivnosti na selu putem izrade ili modernizacije i profesionalizacije turističkih internet stranica i drugih promotivnih aktivnosti.

Tabela 1. Vrste podsticaja

1)podsticaje za podršku investicijama za dogradnju, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje objekata, u cilju privođenja nameni, kao i nabavke opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima u seoskom turističkom domaćinstvu ili domaćoj radinosti, u skladu sa članom 20. stav 6. zakona o lokalnoj samoupravi .
Korisnik podsticaja Vrsta programa i podsticaja Prihvatljive investicije Maksimalni iznos sredstava

1.Fizičko lice čiji su ugostiteljski objekti kategorisani kao seosko turističko domaćinstvo ili kuća, soba ili apartman u domaćoj radinosti;

2.Fizičko lice – nosilac
komercijalnog
porodičnog poljoprivred nog gazdinstva;

3.preduzetnik
Radovi na izgradnji novih objekata,
investicionog i tekućeg održavanja postojećih objekata seoskog turističkog domaćinstva ili domaće radinosti kao i postojećih, autentičnih seoskih objekata uz očuvanje narodnog graditeljstva i tradicionalne arhitekture, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u poslovima seoskom turističkom domaćinstvu ili domaće radinosti
1. Troškovi nabavljenog materijala u skladu sa predmerom i predračunom iz glavnog projekta;

2. Trošžovi izvođenja građevinskih radova;

3. Trošžovi izvođenja građevinskih radova i nabvke potrebnog materijala;
Do 70% vrednosti investicije a maksimalno
400.000 dinara

Korisnik podsticaja Vrsta programa i podsticaja Prihvatljive investicije Maksimalni iznos sredstava

1.Fizičko lice čiji su ugostiteljski objekti kategorisani kao seosko turističko domaćinstvo ili kuća, soba ili apartman u domaćoj radinosti;

2.Fizičko lice – nosilac komercijalno gporodičnog poljoprivred nog gazdinstva;

3.preduzetnik

Dogradnja i adaptacija kupatila, saune, kuhinje i uvođenje sistema centralnog grejanja, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u poslovima seoskom turističkom domaćinstvu ili domaće radinosti
1.Troškovi nabavljenog građevinskog materijala u skladu sa predmerom i predračunom;

2. Troškovi izvođenja građevinskih radova;

3. Troškovi izvođenja građevinskih radova i nabavljenog građevinskog materijala;
Do 70% vrednosti investicije a maksimalno
250.000 dinara

Korisnik podsticaja Vrsta programa i podsticaja Prihvatljive investicije Maksimalni iznos sredstava

1.Fizičko lice čiji su ugostiteljski objekti kategorisani kao seosko turističko domaćinstvo ili kuća, soba ili apartman u domaćoj radinosti;

2.Fizičko lice – nosilac
komercijalnog
porodičnog poljoprivred nog gazdinstva;

3.preduzetnik

Radovi investicionog održavanja u cilju privođenja nameni autentičnih objekata na selu – vajata, vodenica, vetrenjača koji su u funkciji seoskog turizma
1. Troškovi nabavljenog građevinskog materijala i opreme
Do 70% vrednosti investicije a maksimalno
200.000 dinara
Izgradnja objekata za osnivanje prodajnih mesta na gazdinstvima za direktnu prodaju tradicionalnih zanatskih proizvoda i suvenira u pojedinačnom ili udruženom interesu proizvođača 1. Troškovi nabavljenog građevinskog materijala i opreme
Do 70% vrednosti investicije a maksimalno
200.000 dinara

Korisnik podsticaja Vrsta programa i podsticaja Prihvatljive investicije Maksimalni iznos sredstava

1.Fizičko lice čiji su ugostiteljski objekti kategorisani kao seosko turističko domaćinstvo ili kuća, soba ili apartman u domaćoj radinosti;

2.Fizičko lice – nosilac komercijalno gporodičnog poljoprivred nog gazdinstva;

3.preduzetnik

Poboljšanje pratećih sadržaja u oblasti rekreacije i nabavke dvorišnog mobilijara radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u seoskom turističkom domaćinstvu ili domaćoj radinosti
(1)Nabavka opreme i rekvizita za rekreaciju i vežbanje:

-oprema za fitnes program na otvorenom, bicikli i prateća zaštitna oprema, koševi, golovi, sedla za jahanje, ski oprema, gumeni čamci za rekreativne sportove;

-oprema za fitnes u zatvorenom prostoru (sve sprave koje se koriste u fitnes programu u zatvorenom programu);

-ljuljaške, klackalice, vrteške, dečije kućice različitog oblika i materijala od kojeg su izrađene, njihalice, tobogani, penjalice, provlačalice, zaštitne ograde oko igrališta.

(2) Nabavka dvorišnog mobilijara:

-rasveta za bašte – fenjeri, lampioni, kugle, stubovi (cevni, liveni dekorativni), priključne ploče;

-česme, fontane, poštanski sandučići, klupe, stolice, parking usmeravajući stubići, korpe za otpatke, postolja za stolove, stolovi, držači za bicikle, ograde, kapije, garažna i druga metalna vrata, tende, suncobrani, ležaljke;

-žardinjere, saksije, držači i postolja za žardinjere i saksije.

Do 70% vrednosti investicije a maksimalno
150.000 dinara

Izgradnja bazena (nadzemnih i ukopanih)
(1) Troškovi nabavljenog građevinskog materijala
(2)Troškovi izvođenja građevinskih radova (3) Troškovi izvođenja građevinskih radova i nabavljenog građevinskog materijala
Do 70% vrednosti investicije a maksimalno
300.000 dinara
Parterno uređenje dvorišta (1) Troškovi nabavljenog građevinskog materijala i opreme Do 70% vrednosti investicije a maksimalno
100.000 dinara

Korisnik podsticaja Vrsta programa i podsticaja Prihvatljive investicije Maksimalni iznos sredstava

1.Fizičko lice čiji su ugostiteljski objekti kategorisani kao seosko turističko domaćinstvo ili kuća, soba ili apartman u domaćoj radinosti;

2.Fizičko lice – nosilac komercijalno gporodičnog poljoprivred nog gazdinstva;

3.preduzetnik

Opremanje objekata radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u seoskom turističkom domaćinstvu ili domaćoj radinosti u skladu sa rešenjem nadležnog organa gde je evidentiran kao pružalac ugostiteljskih usluga (1) Nabavka opreme:
-mašine za pranje i sušenje veša;
-televizori, radio aparati, telefoni i personalni računari,
(2) nabavka sistema za klimatizaciju i grejanje objekata:
– peći;
– klima uređaji, ventilatori,
(3) Opremanje kuhinje:
-kuhinjski pribor za pripremanje i služenje hrane (tanjiri, posude, escajg, pribor za čišćenje, obradu i seckanje hrane, stolnjaci, krpe, peškiri);
-posude za otpatke;
-oprema za obradu i pripremu hrane (mali električni kuhinjski aparati);
-sudopere i slavine za vodu, radne površine za pripremu hrane;
-kuhinjski elementi, police, ormari za smeštaj kuhinjskog i restoranskog posuđa i hrane, pultovi za usluživanje;
-rashladni uređaji za čuvanje hrane;
– uređaji za odvođenje pare i mirisa;
-mašine za pranje posuđa;
-sve vrste šporeta, gotovih kamina, pećnica i uređaja za pečenje,
(4) Opremanje prostorija za pružanje ugostiteljskih usluga u skladu sa aktom o kategorizaciji:
-sobni nameštaj, ormari, stolovi, stolice, garderoberi, ležajevi, ogledala;
-dušeci, jastuci, jorgani, čaršafi, navlake za jorgane i jastuke, ćebad, krevetski i podni prekrivači, zavese garnišne;
-stone i zidne lampe, vešalice za odeću, čiviluci, korpe za veš i otpatke),
(5) Troškovi nabavljene opreme za kupatila, saune:
-sanitarna oprema (ležeća ili tuš kada, tuš kabina, WC šolja, umivaonik, slavine, tuševi);
-električni uređaji i grejna tela (grejna tela za kupatilo i saunu – grejalice, kaloriferi, peći za saune; bojleri, fenovi);
– elementi za kupatila i saune (police, ormarići za sredstva za higijenu, četka za održavanje WC šolje, ogledalo, držač peškira, držač toalet papira, držač sapuna, držač za čaše, peškiri, korpa za otpadke, zavese i paravani za tuširanje, prostirka za kupatilo)
Do 70% vrednosti investicije a maksimalno
150.000 dinara

 

Podsticaji za podršku investicijama za promociju nepoljoprivrэdnih aktivnosti na selu putem izrade ili modernizacije i profesionalizacije turističkih internet stranica

Korisnik podsticaja Vrsta programa i podsticaja Prihvatljive investicije Maksimalni iznos sredstava

1.Fizičko lice čiji su ugostiteljski objekti kategorisani kao seosko turističko domaćinstvo ili kuća, soba ili apartman u domaćoj radinosti;

2.Fizičko lice – nosilac
komercijalnog porodičnog poljoprivred nog gazdinstva;

3.preduzetnik

Promocija nepoljoprivrednih aktivnosti na selu putem izrade ili modernizacije i profesionalizacije turističkih internet stranica i drugih vidova promocije
(1) Izrada i dizajn internet stranica portala za promociju seoskog turizma sa održavanjem internet stranica na minimum tri godine

(2) Modernizacija i profesionalizacija internet stranica za promociju seoskog turizma sa održavanjem turističkih internet stranica na minimum tri godine.
(Z) Promotivni materijal

Do 70% vrednosti investicije a maksimalno
60.000 dinara

Neprihvatljivi troškovi po ovom Konkursu su:

1. porezi, osim poreza na dodatu vrednost;
2. carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi, kao i naknada za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća;
3. troškovi bankarske provizije, troškovi jemstva i slične naknade;
4. troškovi kupovine odnosno zakupa zemljišta;
5. polovna (remontovana) oprema i alati;
6. doprinosi u naturi (sopstveni rad i materijal podnosioca prijave);
7. nerealne količine materijala, naknadni i nepredviđeni troškovi radova, nabavka opreme radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga;
8. oprema, materijali i radovi koji po tipu ne odgovoraju predmeru i predračunu:
9. internet stranice koje po sadržaju ne odgovaraju idejnom rešenju za uslugu izrade i/ili dizajna, odnosno za uslugu modernizacije i profesionalizacije internet stranica;
10. nabavka predmetne investicije putem lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja dugova;
11. drugi troškovi koji nisu u skladu sa dostavljenim poslovnim planom, a u skladu sa pravilnikom;

Uslovi za korišćenje podsticaja

Opšti uslovi:
Pravo na podsticaje ostvaruju lica iz člana 5. Pravilnika o dodeli podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine Raška, pod uslovima:

1. Da je realizovalo investicije za koje su mu odobrena podsticajna sredstva na osnovu konkursa o dodeli podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivrede na teritoriji opštine Raška iz prethodnih godina.
Da je izvršilo plaćanje boravišne takse zaključno sa kvartalom u kom je raspisan konkurs;

2. Da za investiciju za koju podnosi prijavu ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima.

Posebni uslovi:

Fizičko lice čiji su ugostiteljski objekti kategorisani kao seosko turističko domaćinstvo ili kuća, soba ili apartman u domaćoj radinosti ostvaruje pravo na podsticaje naznačene u Tabeli 1. ovog Konkursa, ako pored gore spomenutih opštih uslova za korišćenje podsticaja ovog Konkursa, ispunjava i sledeće uslove:
1. da je evidentirano kod Opštinske uprave opštine Raška kao pružalac ugostiteljskih usluga;

2. da su katastarske parcele i objekat koji su predmet investicije za koju se podnosi konkursna prijava u njegovom vlasništvu ili ako na njima ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora overenog kod nadležnog organa zaključenog sa zakupodavcem;
– da je vlasnik jednog dela zemljišta, odnosno objekta dostavlja saglasnost overenu kod nadležnog organa, ostalih suvlasnika zemljišta, odnosno objekta za izvođenje radova na predmetnoj investiciji, da su rešeni imovinsko pravni odnosi.
– da nepokretnosti koje su predmet zakupa ne mogu imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa ;
– da se katastarske parcele i objekati koji su predmet investicije za koju se podnosi konkursna prijava nalaze u seoskom području opštine opštine Raška;

3. da pripremi poslovni plan za investiciju u skladu sa obrascem koji je odštampan uz Pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine Raška i čini njegov sastavni deo;

4. da pruža turistima usluge smeštaja i usluživanja hrane i pića u objektima smeštajnih kapaciteta do 30 ležajeva, dok organizovanoj turističkoj grupi do 50 turista može da pruža ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića, pod uslovom da turistička grupa ne koristi usluge smeštaja.

Fizičko lice- nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ostvaruje pravo na podsticaje u skladu sa ovim Pravilnikom, ako pored uslova iz člana 5. i 6. ovog Pravilnika, ispunjava i sledeće uslove:
1. da je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar), kao gazdinstvo i da se nalazi u aktivnom statusu,
2. da su katastarske parcele i objekat koji su predmet investicije za koju se podnosi konkursna prijava (u daljem tekstu: prijava) u njegovom vlasništvu ili ako na njima ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora overenog kod nadležnog organa zaključenog sa zakupodavcem;
– da je vlasnik jednog dela zemljišta, odnosno objekta, dostavlja saglasnost overenu kod nadležnog organa, ostalih suvlasnika zemljišta, odnosno objekta za izvođenje radova na predmetnoj investiciji ;
– da nepokretnosti koje su predmet zakupa ne mogu imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa ;
– da se katastarske parcele i objekati koji su predmet investicije za koju se podnosi konkursna prijava nalaze u seoskom području opštine opštine Raška.
3. da pripremi poslovni plan za investiciju u skladu sa obrascem koji je odštampan uz ovaj Konkurs i čini njegov sastavni deo,

Preduzetnik, ostvaruje pravo na podsticaje naznačene u Tabeli 1. ovog Konkursa, ako pored gore spomenutih opštih uslova za korišćenje podsticaja ovog Konkursa, ispunjava i sledeće uslove:
1. da je registrovan u odgovarajućem registru u Agenciji za privredne registre;

2. da su katastarske parcele i objekat koji su predmet investicije za koju se podnosi konkursna prijava (u daljem tekstu: prijava) u njegovom vlasništvu ili ako na njima ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora overenog kod nadležnog organa zaključenog sa zakupodavcem;
– da je vlasnik jednog dela zemljišta, odnosno objekta, dostavlja saglasnost overenu kod nadležnog organa, ostalih suvlasnika zemljišta, odnosno objekta za izvođenje radova na predmetnoj investiciji ;
– da nepokretnosti koje su predmet zakupa ne mogu imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa ;
– da se katastarske parcele i objekati koji su predmet investicije za koju se podnosi konkursna prijava nalaze u seoskom području opštine opštine Raška.

3. da pripremi poslovni plan za investiciju u skladu sa obrascem koji je odštampan uz ovaj Konkurs i čini njegov sastavni deo;

4. da pruža turistima usluge smeštaja i usluživanja hrane i pića u objektima smeštajnih kapaciteta do 30 ležajeva, dok organizovanoj turističkoj grupi do 50 turista može da pruža ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića, pod uslovom da ista ne koristi usluge smeštaja.

Ostali uslovi za korišćenje podsticaja

Podnsilac zahteva za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine Raška, koji ispunjava uslove navedene u konkursu ima pravo na dodelu podsticajnih sredstava u iznosu do 70 % od vrednosti odobrenih aktivnosti u okviru poslovnog plana , a najviše do 400.000,00 dinara.
Korisnik podsticajnih sredstava ima obavezu da obezbedi sufinansiranje odobrene mere u skladu sa odobrenim sredstvima i navedenim procentom za sufinansiranje iz poslovnog plana koji ne može biti manji od 30 %.

Postupak sprovođenja konkursa
Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenьem prijave na osnovu konkursa, koji raspisuje Komisija za sprovođenje Konkursa za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine Raška.
Prijava se podnosi na Obrascu – Prijava za korišćenje podsticaja za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine Raška, koji je objavljen uz ovaj Konkurs.
Podnosilac prijave podnosi samo jednu prijavu za korišćenje podsticaja u kalendarskoj godini.
Ukoliko pravo na podsticaje ostvaruje fizičko lice- nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je istovremeno i preduzetnik, podnosi samo jednu prijavu ili kao fizičko lice- nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili kao preduzetnik.
Javni konkurs objavljuje Opštinska uprava opštine Raška na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Raška i na sajtu opštine Raška.

Potrebna dokumentacija
Potrebna dokumenta koja se dostavljaju uz prijavu za korišćenje podsticaja treba da glase na podnasioca prijave i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, osim druge dokumentacije koja ne treba da bude u formi overene kopije.

Dokumenta na stranom jeziku treba da budu prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.
Obrazac zahteva za dodelu podsticajnih sredstava može se preuzeti sa sajta opštine Raška ili na šalteru Opštinske uprave opštine Raška.

Uz zahtev za dodelu podsticajnih sredstava, podnosilac zahteva podnosi:
1. poslovni plan;
2. fotokopiju očitane lične karte;
3. broj tekućeg računa i naziv banke kod koje je otvoren (fotokopija kartice tekućeg računa);
4. predmer i predračun radova, tehničku i prateću dokumentaciju o planiranoj investiciji;
5. profakturu za građevinski materijal ili opremu iz poslovnog plana;
6. dokaz o ispunjensti uslova iz člana 7. stav 2 tačka 1. i člana 7. stav 3. tačka 1.;
7. izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću kojom se obavezuje da će obezbediti sopstvena sredstava za sufinansiranje odobrenih mera u okviru poslovnog plana;
8. rešenje nadležne organizacione jedinice Opštinske uprave opštine Raška o razvrstavanju ugostiteljskog objekta u seoskom turističkom domaćinstvu i domaćoj radinosti u kategoriju;
9. izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da za investiciju za koju podnosi prijavu ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
10. da su katastarske parcele i objekat koji su predmet investicije za koju se podnosi konkursna prijava u vlasništvu podnosioca zahteva ili ako na njima ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora overenog kod nadležnog organa zaključenog sa zakupodavcem – dokaz o zakupu. Vlasnik jednog dela zemljišta, odnosno objekta dostavlja saglasnost overenu kod nadležnog organa, ostalih suvlasnika zemljišta, odnosno objekta za izvođenje radova na predmetnoj investiciji; nepokretnosti koje su predmet zakupa ne mogu imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa ; da su katastarske parcele i objekat koji su predmet investicije za koju se podnosi konkursna prijava na teritoriji opštine Raška ( posedovni list );
11. dokaz (izvod iz knjige gostiju) o broju prijavljenih noćenja i jednodnevnih poseta u prethodnoj godini,
12. dokaz (uverenje, potvrda) o naplati boravišne takse u prethodnoj godini.

 

Način predaje dokumentacije

Zahtev za dodelu podsticajnih sredstava sa pratećom dokumentacijom predaje se na prijemnom šalteru Opštinske uprave opštine Raška, u zapečaćenoj koverti ili upućuje preporučenom poštom na adresu: Opština Raška, Opštinsko uprava, Predraga Vilimonovića 1, sa naznakom: ”Komisiji za sprovođenje konkursa za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma“
Na prednjoj strani koverte, u gornjem levom uglu, moraju biti navedeni naziv i adresa podnosioca zahteva i naznaka „ne otvarati“
Na prednjoj strani koverte, primalac zahteva obavezno stavlja datum prijema koverte sa naznačenjem sata i minuta.
Neblagovremene i nepotpune prijave- zahtevi biće odbačene.

ROK ZA PREDAJU ZAHTEVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA I PRATEĆE DOKUMENTACIJE JE 60 DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA KONKURSA .

Dokumentacija podneta po ovom konkursu ne vraća se podnosiocima zahteva.

Dodatne informacije zainteresovana lica mogu dobiti u Opštinskoj upravi opštine Raška i kod članova komisije, radnim danima od 07:00 do 15:00 časova.
Kontakt:
– opštinska uprava: 036/736 224 i 036/736 244
– članovi komisije: 064 817 2071
– e-mail: turizam@raskaturizam.rs

Način odlučivanja

Konkurs sprovodi Komisija, koja vrši ocenu podnetih zahteva u skladu sa kriterijumima utvrđenim ovim Konkursom, utvrđuje predlog za dodelu podsticajnih sredstava iz budžeta Opštine Raška i isti upućuje Opštinskom veću opštine Raška na odlučivanje. Ukoliko zahtev za dodelu podsticajnih sredstava ispunjava formalne uslove propisane Konkursom, Komisija pristupa ocenjivanju podnetog zahteva u skladu sa kriterijumima definisanih Konkursom.
Nepotpune prijave se neće razmatrati.

 

 

 

 

BODOVNA LISTA (maksimalan broj bodova je 100)

KRITERIJUMI

BODOVI
Kvalitet poslovnog plana (obrazloženje, potreba za realizacijom poslovnog plana, usklađenost planiranih aktivnosti sa potrebama, budžet poslovnog plana i ekonomska opravdanost i dr) Da li su ideja i ciljevi jasno predstavljeni Da 5

 

0-20

Srednje 3
Ne 0
Da li poslovna ideja sadrži plan za tržišni nastup Da 5
Srednje 3
Ne 0
Da li su troškovi jasno opisani Da 5
Srednje 3
Ne 0
Da li poslovna ideja ima predispozicije da utiče na dalji razvoj turizma u opštini Raška Da 5
Srednje 3
Ne 0
Učešće sopstvenog finansiranja
30%
31-40%
41-50%
Preko 50%
5
10
15
20
Lokacija realizacije poslovnog plana:
– potencijali za razvoj turizma,
– infrastrukturna opremljenost,
– razvijenost seoskog područja
Podkopaonička regija: Jošanička Banja, Badanj, Kaznoviće, Lisina, Pavlica, Pocesje, Semeteš, C.Glava;
Podgolijska regija: Gradac, Zarevo, Biniće, Brvenica, Vrtine, Kruševica, Plešin, Trnava;
Ostala seoska područja: u neposrednoj blizini spomenika kulture od velikog značaja i ZPD1; Ne ispunjava uslove 0
bodova

0-10
Prihvatljivo
3
boda
Dobro
7
bodova
Odlično 10
bodova
Turistička promocija u prehodnom periodu i promocija planirana kroz poslovni plan (učešće na sajmovima, prezentacija, Web prezentacija i dr) Realizovane promo aktivnosti 10 bodova
0-10
Planirane promo aktivnosti 5 bodova
Nema planiranih promo aktivnosti 0 bodova

 

 

Kapaciteti podnosioca zahteva za bavljenje seoskim turizmom (broj zaposlenih, broj noćenja u prethodnoj godini, godine bavljenja seoskim turizmom, naplaćena boravišna taksa)
Broj zaposlenih
1 1 bod

 

 

0-20
1 – 3 3 boda
3 – 5 5 bodova
Ostvaren broj noćenja u
prethodnoj godini do 20 1 bod
od 20 do 50 3 boda
preko 100 5 bodova
Naplaćena boravišna taksa do 2.000,00 1 bod
do 5.000,00 3 boda
preko 5.000,00 5 bodova
Broj godina bavljenja seoskim turizmom do 1 godine 1 bod
1-3 godine 3 boda
Preko 3 godine 5 bodova
Kategorija objekta
*
**
***
****
5
10
15
20

 

 

 

 

 

 

 

1. ZPD – Zaštićena prirodna dobra

Nakon završenog ocenjivanja i sačinjava rang liste prema ukupnom broju bodova, redosledom od podnosioca zahteva sa najvećim brojem bodova, pa do podnosioca zahteva sa najmanjim brojem bodova, Komisija izrađuje konačan izveštaj sa predlogom za dodelu podsticajnih sredstava.
Opštinsko veće Opštine Raška, na osnovu predloga Komisije, u roku od 30 dana od dana završetka konkursa, donosi Odluku o odobravanju podsticajnih sredstava.
Ukoliko je iznos planiranih sredstava za ove namene iz budžeta opštine Raška manji od iznosa sredstava po podnetim zahtevima koji ispunjavaju uslove i kriterijume propisane ovim Pravilnikom, podsticajna sredstva se dodeljuju podnosiocima zahteva po redosledu iz rang liste, odnosno onim podnosiocima zahteva sa većim brojem bodova do utroška planiranih sredstava.
Razmatrajući podneti zahtev za dodelu sredstava Komisija može da odobri manji iznos podsticajnih sredstava u odnosu na traženi, uz obavezu podnosioca da zadrži procentualni odnos svog sufinansiranja, pod uslovom da se time obezbedi funkcionalna celina u realizaciji poslovnog plana.

Realizacija
Nakon donošenja konačne Odluke o odobravanju podsticajnih sredstava, Predsednik opštine će u roku od 30 dana sa podnosiocem zahteva zaključiti ugovor na osnovu koga će se između ostalog urediti da se odobrena namenska podsticajna sredstva prenose na tekući račun korisnika podsticajnih sredstava, u skladu sa prilivom sredstava u budžetu Opštine, a najduže 30 (trideset) dana od dana zaključenja ugovora.
Korisnik podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma u obavezi je da nadležnoj organizacionoj jedinici Opštinske uprave opštine Raška Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, u roku od 30 (trideset) dana od dana utroška odobrenih sredstava, podnese narativni i finansijski izveštaj sa svom finansijskom dokumentacijom na osnovu koje se može utvrditi namensko trošenje sredstava ( računi, ugovori, izvodi iz banke).
Korisnik podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma u obavezi je da radove na realizaciji poslovnog plana okonča u celosti u roku od 6 meseci od dana prenosa podsticajnih sredstava.

Praćenje realizacije
Komisuja za sprovođenje konkursa vrši nadzor nad realizacijom aktivnosti predviđenih poslovnim planom i u obavezi je da Opštinskom veću opštine Raška, najmanje jednom godišnje podnosi izveštaj sa predlogom mera prema korisnicima dobijenih podsticajnih sredstava koji postupaju suprotno odredbama ugovora.

Opština će jednostrano raskinuti ugovor o odobravanju podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma ako:

1. korisnik podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma, ne dostavi u roku od 30 (trideset) dana, od dana utroška odobrenih sredstava, Odseku za budžet, finansije i poreske poslove, Opštinske uprave opštine Raška, narativni i finansijski izveštaj sa svom finansijskom dokumentacijom na osnovu koje se može utvrditi namensko trošenje sredstava ( računi, ugovori, izvodi iz banke).
2. ako korisnik podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma u roku od 6 meseci od dana prenosa podsticajnih sredstava ne okonča u celosti radove na realizaciji poslovnog plana,
3. utvrdi da dobijena oprema, materijal ili predmetni objekti nisu u funkciji seoskog turističkog domaćinstva ili se ista koristi u druge namene,
4. u periodu kraćem od 60 meseci od dana prenosa sredstava na račun dobavljača, korisnik podsticajnih sredstava otuđi kupljenu opremu ili istu da na korišćenje drugom pravnom ili fizičkom licu,
5. ovlašćenim licima Opštinske uprave opštine Raška, ne omogući neposrednu kontrolu u toku trajanja ugovora ili ne dostavi periodične izveštaje predviđene ugovorom,
6. korisnik podsticajnih sredstava ne prijavi goste ili ne uplaćuje boravišnu taksu,
7. u drugim slučajevima nepridržavanja obaveza iz ugovora.

 

 

U Raški, 26.04.2021. godine Predsednik Komisije

Srdan Terzić

__________________

 

Povezano

Iz ove kategorije