O čemu treba voditi računa kad uzimate kredit

Ilustracija: voćnjak, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: voćnjak, foto: Domaćinska kuća

Jedan od uslova za korišćenje podsticajnih sredstava po SCAP projektu, je i korišćenje kredita kod poslovnih banaka u iznosu od 40% vrednosti investicije. Potencijalni korisnici ovih sredstava bi trebali da budu upoznati i sa određenim, manje uočljivim troškovima koji se mogu javiti prilikom zaduživanja.

Prilikom odabira kredita uglavnom se vodi računa o kamatnoj stopi,rokovima otplate,da li je reč o kreditu u valuti ili dinarima ili “grace “ periodu. Iako su mesečna rata i kamatna stopa ono što većina banaka ističe u prvi plan, važno je znati da kod mnogih pozajmica obično postoji još nekoliko dodatnih troškova, o kojima se često govori „tek naknadno“, a koje nikada ne bi trebalo ispustiti izvida. Bez obzira što ovi troškovi, poput naknade za obradu kredita i održavanje kreditne partije i sl.,generalno nisu veliki, reč je o naknadama koje kamatnu stopu kod nekih kredita mogu da povećaju čak za 0,5odsto, a mesečna izdvajanja za 20 do preko 50 evra.Takvi troškovi nazivaju se “skriveni troškovi” i o njima treba strogo voditi računa.
Pojedine banke prikazuju ove nadoknade mimo svoje kamatne stope, a sve u nameri da im kamata zvuči što atraktivnije.Zbog toga preporuka je da, kada se donosi odluka između različitih ponuda za kredit, se uvek tačno zna šta je sve obuhvaćeno kamatnim stopama ili ratama koje se upoređuju, jer se samo tako može izvesti pouzdan zaključak.
Pre svega pri upoređivanju kamate, najbolje je upoređivati efektivne kamate. Nominalne kamate ne uključuju troškove kredita, a efektivne kamate uključuju troškove kao što su obrada kredita,puštanje sredstava i sl.
Međutim, neki troškovi ne ulaze u efektivnu kamatnu stopu. Pre svega, troškovi obezbeđenja (menice,troškovi hipoteke i sl.) i ranije vraćanje kredita. Što se tiče troškova obezbeđenja, oni su isti za sve banke (cena menica ,hipoteke i slično). Postoji skriveni trošak ranije vraćanje kredita na koji treba obratiti pažnju.
Važno je napomenuti da se sva iznenađenja oko pomenutih naknada mogu izbeći pravilnim izborom banke i saradnjom sa finansijskim partnerom koji je uvek spreman da otvoreno govori o svojoj ponudi i da pravilno predstavi sve uslove svojih usluga. Kod svakog kredita neophodno je, takođe, uvek voditi računa da niske ili nikakve naknade ne budu, u stvari, zamena za previsoku kamatnu stopu.

Povezano