Šta se dešava sa vinovom lozom na visokim temperaturama

Ilustracija: vinova loza. foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: vinova loza. foto: Svetlana Kovačević

U vinogradima se registruje prisustvo cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree – prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

Trenutno dominiraju larve drugog razvojnog stupnja ove štetočine, ali se registruje i pojava larvi trećeg uzrasnog stupnja koje su sposobne da prenesu pomenutu fitoplazmu sa zaraženih na zdrave čokote.

 S obzirom na prognozirane visoke temperature, u narednim danima očekuje se masovna pojava larvi trećeg uzrasnog stupnja, te se radi postizanja dugoročne zaštite proizvodnje grožđa preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida za suzbijanje cikada:

  • Fury 10 EC (zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01-0,015% ili
  • Elisa (buprofezin) u koncentraciji 0,06% ili
  • Sivanto prime (flupiradifuron) u količini 0,5 l/ha.

Pored suzbijanja vektora, mere kontrole zlatostog žutila su i stalni sanitarni pregledi zasada, obavezno uklanjanje obolelih čokota, uništavanje divlje loze u okruženju proizvodnih zasada, uništavanje korova i uništavanje i krčenje napuštenih zasada vinove loze.

 

Povezano