Folijarna ishrana u proizvodnji povrća

Ilustracija: paprika u plastenicima, foto: S.K
Ilustracija: paprika u plastenicima, foto: S.K

Sposobnost biljaka da usvajaju vodu i hraniva preko lista uintenzivnoj proizvodnji povrća, kako na otvorenom polju, tako i u zaštićenom prostoru, naziva se folijarna ishrana i koristi se kao redovna agrotehnička mera u ishrani biljaka. Značaj ovog vida ishrane je što hranivo aplicirano na ovaj način može brzo da deluje, brzo dospeva do hloroplasta gde se obavlja proces fotosinteze, izuzetno je visok stepen iskorišćenja hraniva. Folijarnom ishranom povrća izbegavaju se, pojave koje se javljaju pri ishrani iz zemljišta, pre svih, antagonizam između pojedinih elemenata, fiksacija hraniva u zemljištu, kao i međusobno vezivanje jona u oblike koji nisu pristupačni biljkama. Folijarna ishrana nije osnovni ili jedini način ishrane biljaka, već je dopunska ishrana, odnosno mera koja omogućuje brzo i efikasno
delovanje, radi korekcije ishrane biljaka, treba je kombinovati s osnovnim đubrenjem, kao i prihranom. Povećani troškovi proizvodnje mogu da se smanje ako se folijarna ishrana izvodi i kombinuje sa drugim agrotehničkim merama, pre vih zajedno s aplikacijom sredstava za zaštitu bilja. Obično se u prskalicu stavljaju prvo zaštitna sredstva, pa tek onda đubrivo. U tom slučaju, pri primeni, đubrovo pomaže boljem usvajanju pesticida od strane biljke.

Prednost folijarne ishrane je što se ova mera izvodi i više puta u toku vegetacije tako da možemo uticati na opštu kondiciju useva, povećanje prinosa i poboljšanje kvaliteta povrća, kao i na povećanje otpornosti na bolesti i štetočine. Pri intenzivnoj proizvodnji povrća uprkos obilnom i pravilnom unošenju hraniva u zemljište, često se javljaju nedostaci pojedinih hraniva, kao posledica nemogućnosti korena da usvaja dovoljne količine hraniva, pa je rešenje tada folijarna ishrana.

Folijarnom ishranom se uglavnom otklanjaju nedostaci Ca, Mg, B, Fg, Cu, Mn, Mo, Zn, ređe N, P, K, jer se tako brzo i kvalitetno prevazilaze pre nego prihranom granulisanim hranivima ili prihranom preko sistema kap po kap. Neki elementi (npr. kalcijum, gvožđe, bor) su slabo pokretni ili gotovo nepokretni i veoma sporo se transportuju, tako da često dolazi do pojave nedostataka tih elemenata, pa se za otklanjanje nedostataka ovih elemenata preporučuje upravo ishrana preko lista. Folijarna ishrana se koristi i u slučaju oštećenja korena ili ako postoje uslovi koji utiču na slabo usvajanje ili potpuni prestanak usvajanja hraniva iz zemljišta (poremećen vodno-vazdušni režim, nepovoljna pH vrednost, niska ili visoka temperatura zemljišta, ispiranje hraniva iz oraničnog sloja, fiksacija pojedinih hranljivih elemenata, antagonizam među pojedinim jonima i dr.). Folijarna ishrana savetuje se i u slučaju pojave oštećenja, koja su izazvana
vremenskim nepogodama (kiša, grad, vetar) ili oštećenja od bolesti i insekata, kao i fiziološka oštećenja (sunčane pege).

Povezano