Dobra praksa u proizvodnji sena

Ilustracija: poljoprivredno zemljište, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: poljoprivredno zemljište, foto: Domaćinska kuća

Dobra praksa u spravljanju sena započinje sa kosidbom u ranim jutarnjim časovima.Na ovaj način će se omogućiti sušenje u toku celog dana, a što kao rezultat ima brže opadanje vlage, manje gubitke u respiraciji hranljivih materija u vegetativne( konzumne) delove biljke, kao i manju mogućnost ispiranja i oštećenja od kiša.

Kada je početna-prva faza dobro sprovedena u praksi pristupa se procesu sušenja formiranih otkosa.Za ovu fazu najbolje je da se sušenje sprovodi u formi širokih otkosa. Ova preporuka je naročito važna , jer se na taj način povećava brzina sušenja cele pokošene biljke . Sa povećavanjem brzine sušenja povezane su i sledeće prednosti : brže opadanje vlage, manji gubici koji se očekivano javljaju respiracijom, manja mogućnost oštećenja lišća i nežnijih delova od kiše.
Sledeća faza je grabuljanje pokošene biljne(travne) mase. Najbolje je da se ovaj proces sprovodi kada se sadržaj vlage snizi na 40-50 %.

Kao i u predhodnoj fazi i ovde ovim postupkom primarno postiže povećanje brzine sušenja. Korist koja se postiže je višestruka počev od bržeg opadanja vlage, preko smanjenja respiratornih gubitaka, manje verovatnoće oštećenja od kiše, manje oštećenje lišća, pa do dobijanja veće količine biljne mase sa boljim kvalitetom.

Savremena praksa podrazumeva obavezno baliranje sena , koje se sprovodi kada je vlažnost mase spuštena na 18-19%. Ovo je uslov da se ostvari optimalna konzervacija pripremljenog biljnog materijala., što se u praksi potvrđuje sa smnjenim gubitkom lišća,ali isto toliko važno što se inhibira buđ i promena boje pa su manje šanse za kvarenje, a ostvaruje se veći prinos sena boljeg kvaliteta.
Finalna faza u toku pripreme sena je skladištenje osušene mase . Neophodno je da se seno skladišti ispod natkrivenog prostora , što pre svega sprečava štetan uticaj kiše i okomitog dejstva Sunca. Slično kao i u predhodnoj fazi ako se dobro sprovede praksa inhibira se buđ i sprečava promena boje formiranog sena.Takođe na ovaj način smanjuju se guvbici upotrebljive biljne mase, održava količina i kvalitet pripremljenog sena.

Povezano